Radosť Pánova je moja sila

Nehemiáš 8:10
10 A povedal im: Iďte jedzte tučné a pite sladké a posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného; lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi, a nermúťte sa, lebo radosť Hospodinova je vašou silou.

Častokrát sme pri stretnutí sa s bratmi a sestrami spievavali pieseň „Radosť Pánova je moja sila“, no až teraz po čase som sa akoby zamyslel, čo a o čom som vôbec spieval.

V prvom rade, nejde o našu radosť, ale Pánovu ! Teda nie je to o tom ako sa my cítime, o tom, čo sme my urobili, či sa nám niečo podarilo alebo nepodarilo. Biblia hovorí, že nie sme tak postavení na skale, sme telesní, emoční. Je to Pánova radosť, radosť z toho, čo On urobil, Kto On je. Nezávislá na našich výkonoch a náladách. Ale pevná radosť. Skutočná Radosť, ktorá ma všetko pre to, aby bola a veru aj je našou Silou. Pevná Skala.

A preto potom môžeme aj spievať, preto Teba chválim, za to, čo si Ty urobil pre mňa, kto si Ty a preto Tebe spievam, preto Ti spievam a chválim Ťa ráno, na obed i večer.

Sláva Bohu,ktorý nám dáva poznať pravdu, ktorá nás oslobodzuje a zamieriava nás na Neho. Pevnú Skalu.

A druhá časť ? Čo robí Pánovi radosť ? Ako Jeho deti sme povinní robiť Mu radosť. Tým, že sme s Ním, aby sme vedeli, čo máme robiť a potom robíme a dávame do praxe to, čo On hovorí. A Ježiš nám prisľúbil, že budeme mať Jeho plnú radosť. Poslal Svojho Ducha, Ducha radosti a pravdy.

HaleluYah, preto môžem teraz spievať z celého srdca, Radosť Pánova je moja Sila ! 🙂

List Židom 8:11-12

11 A nebudú viacej učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata hovoriac: Poznaj Pána! Lebo ma budú všetci znať, od malého z nich až do veľkého z nich. 12 Lebo budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem.

Shabbat Shalom.


Volebná príručka pre vládou podvádzaný ľud

Poznáte príslovie: Aký otec, taký syn? Dovoľ mi pripomenúť ešte dve ďalšie, nazvime ich predvolebné: Aký je kráľ, takí sú aj jeho služobníci. Aký je kňaz, taký je aj ľud.Prečo ich spomínam? Nuž, onedlho nastanú vo svete veľmi veľké zmeny a aj jedna, veľmi podstatná zmena vlády – hovorím o svetovej vláde. Nebojte sa, nebudem vás pohoršovať ničotnou analýzou politických strán.Len som si dala námahu vyhľadať tisícročiami overenú pravdu o skutočnej histórii ľudských vlád a kráľov (dnes ich nazývame aj prezidenti, poslanci, či politici) a ich kompetencii vládnuť, lebo ich hry na tróny už onedlho a naozaj nadobro skončia. Keďže najstaršie a prvé pravdy o kráľoch a ich vláde opisuje Písmo, dovoľte mi začať Božím spôsobom vedenia človeka. Veď ma už len zneste. Väčšina ľudí totiž nepozná históriu ľudských dejín a preto nevie, že Boh nikdy kráľa, cisára, ani prezidenta, či iného politického vladára pre svoj ľud nechcel. Poviem to hneď a otvorene: politika nikdy Božím nástrojom vlády nebola a nie je. A vôbec nie je pravdou, že človek si môže zvoliť len spomedzi dvoch ziel. Boh má totiž pre každého z nás – a už celé storočia – množstvo ďalších možností, len sme o nich nevedeli.

Nemám v úmysle vyvolať ani občiansku neposlušnosť, ani vzburu. Iba ukázať mnohým na jedno nádherné, pokojné a skvelé východisko z predvolebného zmätku sľubov, intríg, nepokoja a zbytočného marketingu a osočovania všetkých, ktorí sa nazývajú poslancami, či politikmi, ale dodnes dokázali len jedno: že ľudí, ani krajinu a mnohokrát ani seba samých viesť (rozumej ovládať, či kontrolovať v záujme všeobecného blaha, bez kompromisov) nevedia. Teraz poďme k dôkazom, či to, čo som napísala je naozaj pravda. Už v Starom Zákone, keď Boh vyvádzal svoj ľud z útlaku Egypta, opakoval politickému diktátorovi a otrokárovi – faraónovi, aby prepustil Jeho syna (dôkaz Ex 4,23). Dôvodom prepustenia mala byť vláda syna s Otcom na zemi, nie zotročenie otrokárom. Čo tu vidíme? Že Boh utláčateľov, faraónov, diktátorov atď., skrátka žiadnych nespravodlivých, či krutých vládcov pre ľud na zemi nikdy nechcel. Zamysli sa nad tým a hneď vidíš, že hľadanie si práce, či mizerná mzda, kadejaké tzv.podpory a dávky, či dôchodky nikdy nebola a nie je Božia vôľa pre nikoho z nás. Prečo? Lebo Boh má hojnosť a prosperitu, ale len pre svoje deti, už dávno má pripravenú (dôkaz Ef 2,10). Prečo je potom toľko ľudí nezamestnaných? Lebo sa odcudzili Bohu – stali sa otrokmi systému. Toto je nepohodlná pravda, ale je to fakt. Keď sa vrátia k Otcovi, budú mať práce nadostač a dôkazom toho je Lk 15,17-20.

Ďalší dôkaz. Už krátko po smrti prvorodených v Egypte, ako odpovedi Boha na útlak a bezbožnosť politického vládcu Egypta, vidíme Božieho syna – ľud Izraela – ako ide po púšti do Zasľúbenej zeme, a to so všetkým zlatom a striebrom otrokára. Tým, ktorí Ho poslúchli, dáva nielen slobodu od otroctva, ale aj všetko bohatstvo jeho utláčateľov. A Boží ľud je po púšti vedený kým? Bohom osobne (dôkaz Ex 13,21-22; Ex 12,17). A nielen to. Je to Boh, kto dokonale pozná potreby svojho ľudu a preto ho vedie a určuje, kedy sa má vydať na pochod, kedy sa má utáboriť, aby si oddýchli (dôkaz Nm 9,17-18) a dokonca ho aj osobne chráni (dôkaz Ex 14,19-20). Prečo Boh vedie a chráni svoj ľud osobne? Lebo je jeho Otcom. To, čo nám už na prvých stránkach Písma Boh zjavuje je, že Jeho zámerom bola rodina, nie politická vláda, ani politicko-náboženská inštitúcia zvaná katolícka cirkev. Ak si ešte stále niekto myslí, že Boh neexistuje, je ďaleko, krutý, alebo nevie, čo sa s obyčajným človekom deje, prinajmenšom sa fatálne mýli. Človek takto pomýlene zmýšľa iba preto, že otcom a matkám tzv. moderná spoločnosť diktuje zanechávať rodiny napospas kadekomu a kadečomu pre „prácu“ – v pravde hrdlačiť na tom, aby bohatli tí, čo ich tzv. pracovnými zmluvami iba utláčajú a nezriedka aj vykorisťujú. Cieľom celého tohto nezmyslu systému je, aby človek nemal čas na nič iné – hlavne nie na Boha a vieru. Aby nepremýšľal a nepochopil pravdu.

Aká je teda pravda o ľudských kráľoch a vladároch? Keď sudca a prorok Samuel ako otec zlyhal v tom, aby svojím synom odovzdal vieru, akú sám mal, ľud za ním prichádza a vyžaduje, aby Samuel nad Izraelom ustanovil za vládcu kráľa, presne tak, ako mali okolité, pohanské národy. Keď Samuel pre túto hriešnu žiadosť ľudu pred Bohom narieka, Boh mu odpovedá jasne a jednoznačne, že ľudský kráľ nie je Božia vôľa pre človeka a nikdy nebola (dôkaz 1Sam 8,7-9: A Pán povedal Samuelovi: „Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi. Podobne, ako robili odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až po tento deň, že ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia aj tebe. Vypočuj ich hlas, ale dôrazne ich upozorni a vylož im právo kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať!“).

Podobnosť s realitou dnešných dní nie je vôbec náhodná. I povedal: „Toto bude právo kráľa, ktorý bude nad vami panovať:

 • 1Sam 8,11 – zotročenie synov v tzv. ozbrojených silách, špeciálnych jednotkách… krajiny (alebo vojskách EU, NATO, ale aj zotročenie teroristickými skupinami).
 • 1Sam 8,12 – zotročenie synov službe smrti – výrobou zbraní a to aj hromadného ničenia, jedov zvaných postreky na obilniny, genetická modifikácia potravín, liekov atď.
 • 1Sam 8,13 – vrátane obchodu s bielym mäsom, deťmi, aj mentálne ponižovanie žien na „domáci spotrebič“ nespravodlivými rozdielmi v plate a pri hľadaní práce.
 • 1Sam 8,14 – vrátane zrušenia suverenity štátu (ústavou EU), strata dedičného majetku, práce, slobody vo finančnom zabezpečení. Slobodu nahrádzajú dôchodky, príspevky, podpora štátu, ale podľa vzoru vláda.
 • 1Sam 8,15 – zotročenie nespravodlivými daňami.
 • 1Sam 8,16 – vrátane obchodovania s narkotikami a postupné zanedbávanie starých a chorých, vedúce do zákonov o tzv. pomoci eutanáziou atď.).
 • 1Sam 8,17– Zotročenie celého národa zákonmi a nariadeniami a daňami v prospech vlády, nie ľudu. V tomto útlaku ľudí pomáhajú vládam práve falošné systémy viery a budú tak konať až do druhého príchodu Ježiša na zem.
 • 1Sam 8,18 – strata Božej priazne, ochrany a pomoci ako následok opovrhnutia Bohom.

Netreba nám chodiť ďaleko, aby sme si uvedomili, že to všetko je nielen pravda, ale aj dnešná realita. Koľkí z našich starých mám a otcov, slúžili ako slúžky u pánov na hradoch, zámkoch a kaštieľoch? Koľkí naši dedovia slúžili ako vojská v zahraničných oddieloch? Právo prvej noci pozná Slovensko tiež veľmi dobre, rovnako tak aj znárodňovanie majetku, či prenasledovanie komunistami, katolíckymi dogmami, zotročovanie nevymožiteľnosťou práva a šialenými poplatkami za súdy, ustavičné zvyšovanie cien a daní, hanebné zmluvy a podmienky práce vo firmách, privysoké dane, ktoré nielen slovenská vláda používa na financovanie vojenskej politiky OSN a EU – zabudla som na niečo? A do toho falošný náboženský systém, ktorý tvrdí, že treba mať v politike kresťanov, aby hájili záujmy kresťanov, ale ktorý podporuje zneužívanie detí tzv.duchovnými a namiesto ich exkomunikácie ich len pošle do veľmi dobre plateného dôchodku. 

Zamysli sa: Ľud, ktorý zažil obrovské zázraky v Egypte, ktorému Boh dal všetky poklady Egypta a ktorý On sám sýtil, napájal a chránil po celých 40 rokov na púšti tak, že medzi nimi nebolo chorého, ani noha nikomu neopuchla, a ktorý ich priviedol do Zasľúbenej zeme presne tak, ako im sľúbil, opovrhuje takou obrovskou láskou a dôkazmi hodnovernosti Boha! Koľká hlúposť a my sa jej voľbami dopúšťame dodnes!Namiesto vďačnosti a pochopenia príkladu z minulosti, sa aj dnešný Boží ľud hlúpo opičí po okolitých národoch a volí si za vládcu smrteľníka (pozri 1Sam 8,5). A pretože nielen politici, ktorí hlásajú, že sú služobníkmi národa, ako aj tí, ktorí o sebe tvrdia, že sú Božími služobníkmi, nimi nie sú a slúžia iba mamonu, machináciám a vlastným záujmom, ľud Boha nepozná, ani nepoznáva a preto si žiada mať nad sebou politického vodcu presne tak, ako majú okolité národy. Uznajte, že sme dodnes zo všetkého, čo už o histórii ľudstva a tzv.civilizáciách vieme, naozaj nič nepochopili, a nič sme sa ani nenaučili. Ľudia dnes opovrhnujú Bohom rovnako, ako v časoch Starého Zákona a volia si rovnako úbohých kráľov a vladárov presne tak, ako všetky tzv.civilizácie, ktorých už niet.

Teraz ma mnohí katolíci a tzv.pravoverní napadnú, že Biblia učí podriadiť sa vyššej moci. Áno, učí, ale iba v prípade, že sa táto podriaďuje Bohu. A ten istý Boh nám zakazuje poslúchať vladára, ktorý núti konať proti Bohu. Pozrime sa teda, či falšujem Božie Slovo ja, alebo tí, čo ho falšujú zámerne: Aby som dokázala pravdivosť toho, čo som povedala ako A, teraz poviem aj B. V liste (Rim 13,1-7) naozaj čítame, že sa máme vyššej moci podriadiť, lebo ona je Božou služobníčkou. Už tento názov ukazuje, že Boh politické vlády nikdy nechcel iba toleroval – že je nad nimi On sám – a aj oni majú slúžiť Bohu. Tolerovať neznamená chcieť niečo. Tolerovať vládu znamená, že ju Boh nechce, iba ju použije ako výchovný nástroj pre svoj odbojný a neposlušný ľud, presne ako rodičia trestajú neposlušné deti. Ale Boh politických vládcov nikdy nechcel. Tu je teda jasný dôkaz, že vlády neslúžia ľudu, ale Bohu ako nástroj výchovy neposlušných Božích detí. Takto má útlak ľudu jeho vládou priviesť ľud k pokániu a Bohu, rozumej do hojnosti Božieho požehnania. Dôkaz:

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“ (Mk 10,29-31)

Ako vidíš, Boh nechce, aby sme ostali márnotratnými synmi, ktorí sú najatí, aby pásli svine na hospodárstvach bezbožných, ani aby sme márne túžili po strukoch (rozumej podporách a dávkach), ktoré žerú svine, ktoré márnotratní musia pásť a ktoré im aj tak nik nedáva (viď Lk 15). Odkaz je: Spamätaj sa, vyznaj hriech, čiň pokánie a budeš mať jedla aj práce nadostač a vráti sa ti aj dedičstvo. Odporuje tu teda apoštol Pavol Bohu, ktorý v Starom Zákone hovorí, že ak si ľud nad sebou žiada kráľa – rozumej politika, opovrhuje Ním samotným? Práve naopak! Iba Božiu vôľu potvrdzuje. Zákon je totiž iba vychovávateľom do času – rozumej: Starý Zákon nás vychováva, ako nestratiť hojnosť. To je dôvod, prečo Boh ľudské vlády na istý čas – len do svojho druhého príchodu na zem, toleruje. Keď sa Ježiš vráti, skončia nadobro nielen ony, ale aj armáda, náslie, aj dane.

Dovoľ mi otázku:Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom – politickou vládou – nepočujete zákon? 

Celý Starý Zákon nás učí, že králi, vladári a tzv. štátny aparát bude ľud iba zotročovať v prípade, že bude ľud bezbožný. Presne to sa deje už celé stáročia. Zodpovednosť je obojstranná: ak je vláda bezbožná, či skorumpovaná, je to preto, že je taký vzťah národa k Bohu. Nič nové pod slnkom. Takto je nám vládou iba nastavené zrkadlo nášho správania sa a vzťahu k Nemu. Uvedom si: Čím bezbožnejší je ľud, tým podlejší je vládca, aby človek pochopil svoj omyl a kajal sa. Preto Boh bezbožných ešte nachvíľku toleruje, ale onedlho budú vydávať počet zo svojho šafárenia presne tak, ako každý človek. 

Izraeliti neboli z egyptského útlaku oslobodení preto, že trpeli, ale aby pochopili, že sú určení byť vládou na zemi (dôkaz Ex 4,23). Uvedom si: ľudské vlády a vladári tu nie sú na to, aby slúžili ľudu. Preto od nich pomoc nečakaj. Tá príde vždy len od Boha. Ježiš nás to učí jasne: vlády slúžia Bohu a Jeho záujmom je spása duší – záchrana ľudí z ich biedy a utrpenia. Boh to jasne skrze apoštola Pavla hovorí v liste Rimanom (dôkaz Rim 13,4). Všimni si dobre, že Boh človeku nikdy vládnuť nad iným človekom nedovolil. Boh dal od počiatku človeku vládu len nad zvieratami, rybami, vtáctvom a zemou, ale nikdy nie nad človekom. Pochop: dušiam vládne DUCH, nie telo a človek je duch v tele. Tento fakt Boh dokazuje aj v momente, keď Samuelovi hovorí, že ľud opovrhol Ním, ako svojím jediným, spravodlivým Kráľom. Stručne povedané, všetko stvorenie má slúžiť Bohu – byť vládou na zemi ako je Boh vládcom v nebesiach a ak to nerobí, Boh dopúšťa bezbožných vládcov a nespravodlivé zákony, aby nám zopakoval, čo sme si nevšimli. Ako trest za odmietnutie Osoby Boha, ohlasuje Ježiš ľudu právo kráľa, ktoré Samuelovi prikazuje ľudu vysvetliť. Z uvedeného je jasné toto: Ako nie všetko, čo je na letisku je lietadlo, tak nie všetko, čo sedí v chráme je kresťan a ani nie všetko, čo je minister, či politik, je služobník ľudu. 

Tzv.demokratické voľby v dnešnej dobe sú jednoznačne diablov nástroj – nie Boží. Dôkaz: Už prvého kráľa Izraela vybral ľudu Boh. Keďže bol bezbožný, nahradil ho Dávidom. Republiky a diktatúry a voľby ich vodcov však prišli až oveľa neskôr – s Grékmi a Rimanmi (bezbožnými pohanmi). Kto pozná históriu vzniku týchto dvoch impérií, vie prečo. V Novom Zákone, keď Satan pokúšal Ježiša, ukázal mu v jeden moment všetky kráľovstvá zeme (všetky krajiny sveta). Nie je zaujímavé, že podstatou a skutočným vládcom národa je vždy buď Boh, alebo diabol? Písmo totiž hovorí:

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ (Lk 4,5-7).

Všimol si si, kto v skutočnosti dáva moc a slávu a akému vladárovi? Tomu, ktorý sa diablovi pokloní. Je to tam čierne na bielom, však? Uvedom si, čo Satan Ježišovi ponúkol – aby sa stal politickým vládcom sveta – Antikristom. Ale s podmienkou, že uzná Satana za BohaA je faktom, že Antikrist bude posledným, svetovým diktátorom – predstaviteľom jednotnej svetovej vlády (globálnej). Jeho koaličným (náboženským) partnerom bude Falošný prorok – posledný pápež katolicizmu (dôkaz Zjv 13 a Zjv 17). 

Uvedom si, že vládcovia a tzv. reprezentanti národov vo svetových vládach, konajú a volia napzaj proti vlastným krajinám a aj proti Izraelu, čím privádzajú zlo na všetkých.Izraelu totiž Boh prisľúbil nadmieru viac, než len absolútnu ochranu a pomoc(dôkaz Ex 23,20-22). A Boh svoje slovo plní dokonale a rýchlo na zemi. Dobre si prečítaj, čo Boh Izraelu sľúbil. Prečo? Slovensko a nielen ono, dnes v rade OSN volí proti Izraelu a to v tvojom mene, občan Slovenskej Republiky. Nemýľ sa, aj toto je forma antisemitizmu – tu sme všetci zodpovední. Takto ich krv padá na ruky všetkých. Takto títo tzv. predstavitelia národa svojím hlasovaním proti Izraelu privádzajú kliatbu Boha – trest, chudobu, otroctvo a nešťastie na teba, čo toto čítaš, aj na celý národ.

Nádherný príklad ako si zvoliť zástupcu je v liste Hebrejom: Zamyslite sa nad Ježišom, Apoštolom aj Veľkňazom nášho vyznania. Prečo? Aby si videl, zažil a pochopil, že Ježiš všetko, čo povedal aj konkrétne dokázal a dokazuje dodnes konkrétnymi skutkami. Robia toto apoštoli politických strán, ktorých kázne pred voľbami počúvaš? Alebo len tebe nasľubujú, čo po voľbách k sebe nahrabú? Ježiš nás učí úžasnej múdrosti: nenasledovať pokrytcov. Takže nech sa nik neurazí ak poviem, že kto nesplnil to, čo sľuboval, toho nasledovať, rozumej dávať mu hlas, nemožno. Ale ani nadávať na nich nie je múdre, lebo také správanie neosoží nikomu. Ignorovanie a opovrhovanie Bohom voľbou politického vladára, skutočnú prosperitu života, ani pokoj, ani slobodu nikdy neprinieslo a už ani neprinesie. Práve naopak. Boh nám však aj tu dáva riešenie a tým je síce nepopulárne, ale nevyhnutné pokánie (dôkaz 1Sam 12,19). Až potom sa aj na nás splní prisľúbenie pomoci a ochrany, ohlásené prorokom (viď 1Sam 12,20-25).

Preto počas najbližších volieb uplatni svoje právo skutočne kráľovsky a tentokrát voľ jediné, správne riešenie – Kráľa kráľov – Ježiša Krista, ktorý sa už onedlho vráti na zem, aby zosadil všetky ľudské vlády a nastolil svoje kráľovstvo, ktorého vláde nebude konca (dôkaz Dan 2,44Dan 7,9.13-14.27Zjv 20,4). Kto si myslí, že neviem, čo hovorím, nech pozoruje tieto znaky:

 1. Onedlho je tu trúbenie 6. poľnice s ňou nástup 3. svetovej vojny, v ktorej zahynie 1/3 ľudstva! Je to proroctvo Boha a ty to na vlastné oči uvidíš a zažiješ.
 2. Taktiež dôjde k podpisu mierovej zmluvy medzi Izraelom a Palestínou. Je všeobecne známe, že USA usiluje o jej podpísanie už tohto roku, ešte pred májovými voľbami v USA. V deň podpisu tejto mierovej zmluvy začne posledných 7 rokov do druhého príchodu Ježiša Krista na zem.
 3. Brexit je prorokovaný tiež, takže Anglicko sa od EU naisto oddelí.
 4. Potom nastane zmena vo vládach – EU bude zredukovaná na 10 štátov. Spomedzi nich povstane Antikrist a keď sa dostane k moci, troch vládcov z tých desiatich zničí, lebo proroctvo hovorí jasne, že svetová vláda bude mať 7 kráľov (rozumej vladárov). On osobne sa postaví v 3. Jeruzalemskom chráme, ktorý bude onedlho postavený a vyhlási sa za Boha.
 5. To bude moment začiatku Veľkého Súženia, o ktorom Ježiš prorokoval, že bude takým veľkým súžením, akého nebolo od stvorenia sveta a už ani nebude.
 6. V ten deň nastane neuveriteľné prenasledovanie Židov od Samárie ako aj skutočných kresťanov po celom svete.
 7. Nato nastane čas znaku šelmy (666) – nový ekonomický systém a nástup jednotného svetového náboženstva (pripravovaný ekumenizmom).
 8. Kto sa odmietne klaňať Antikristovi a prijať jeho znak na pravú ruku, či na čelo, bude zabitý na príkaz posledného pápeža katolicizmu (dôkaz Zjv 13)- indícia identifikácie jeho osoby je: Peter Rímsky. 

Si poslanec, či politik? Spamätaj sa, kým je čas! Neklam seba samého, že budeš kdesi spokojne sedieť v nejakej vláde a bohatnúť na úkor ostatných, alebo užívať dôchodok, či dovolenku. Nič také sa nestane, lebo ako som už povedala: politika nikdy Božím nástrojom vlády nebola a nie je. Tým je pravá, Božia Cirkev (nie katolícka!).

Si kresťan – KRISTOV? Tak máš byť znovuzrodený, plný Ducha Svätého a Jeho moci a hlásať príchod Božieho kráľovstva – koniec všetkých, ľudských vlád na zemi. Ak patríš do Božieho domu, nemáš sa miešať do záležitostí všedného dňa (rozumej politiky). Nemáš slúžiť záujmom tých, čo sužujú a zotročujú národ, z ktorého aj ty sám pochádzaš, a to zákonmi, ktoré ľudí a aj malé deti iba zotročujú a okrádajú aj o najmenšie práva. Obklopený takým oblakom svedkov, zhoď všetku príťaž a hriech, ktorý ťa v tvojej práci politika opantáva, a vytrvalo bež v závode, ktorý máš pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. Namiesto radosti, ktorá sa ti v politickej kariére núka, vezmi na seba kríž, pohrdni potupou a budeš sedieť po pravici Božieho trónu. Mysli na Ježiša, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby si neochaboval a neklesal na duchu. Dokáž, že si pravým Synom svojho Otca – Ježiša Krista. Nech každý, kto ťa uvidí a bude počuť, povie: Aký je jeho Nebeský Otec, taký je aj tento Syn!

Kto číta nech pochopí: cisár je nahý. Len ty rozhoduješ, a skutkami dokazuješ, či si synom cisára, alebo Kráľa.

Článok je publikovaný s povolením autorky: www.hlaszpuste.com

Návod na zmenu, ktorá vytrvá

Minulý rok 2018 bol na Slovensku v znamení veľkých zmien, niečo sa v krajine zjavne deje. Či k lepšiemu alebo horšiemu ukáže až čas. Ľudia vyšli do ulíc a stavali sa proti skorumpovanému systému, ktorí sme v krajine povolili. S podporou verejne známych osobností, nie veľmi nepodobné udalostiam v rok 1989.

Ako sa krajina odvtedy pohla ďalej ? Je vidno „vyštrnganú“ zmenu ? Na tú otázku si každý musí zodpovedať sám, isté však logicky je, že keby bolo lepšie, asi by tie protesty z druhej polovice minulého roka neboli potrebné.

Každá pravda má byť overená na dvoch alebo troch svedkov. Už pred pomaly dvetisíc rokmi žil chlapík, menom Paul z Tarzu, známy ako apoštol Pavol, učeník Ježiša Krista. Ešte dávnejšie pred ním istý Daniel, vo vtedajšom kráľovstve Babylon.

Pavol z Tarzu napísal v jednom zo svojich listov, že každý národ, má vládu, akú si zaslúži. Tu nastáva odvážna otázka. Prečo si slovenský národ takúto vládu zaslúži ? Keď si pozrieme históriu slovenského národa, nie je sa čomu čudovať.

Žalmista píše (Žalm 144:15), že ľud, ktorému nevládne ako Boh Pán, je nie šťastný. Treba aby sa každý seba spýtal a odpovedal si, či je slovenský národ šťastný … A keby bol, do ulíc by šiel ďakovať a radovať sa. Namiesto toho ide vyjadriť svoju nespokojnosť. A mnohí nevedomky (a určite niektorí aj vedomky) vlastne prihrávajú skutočnému nepriateľovi, ktorí tento ľud zotročuje. Nejdem teraz riešiť politiku a politikov, kto je kto a kto je s kým a za kým, ono politika je ľudský vynález (1.Samuelova 8). V Novej zmluve sám Pán Ježiš, keď spoznal, že ho chcú ľudia zvoliť za politického kráľa Izraela, odišiel z toho miesta a utiahol sa do samoty (Ján 6:15). Pre mňa je stále otázkou, čo s tým, keď niektorý politik povie, že ho tam povolal Boh .. na to odpoveď nemám.

V každom prípade, zmena nastane, keď sa zmenia občania krajiny, keď sa Boh, Pán Ježiš stane Bohom krajiny. Keď sa namiesto obviňovania druhých za našu nedbalosť a neznalosť pravdy obrátime k Bohu. Inej šance niet, Božie Slovo je (aj) o tom priame a jasné. Toto čo sa deje je veľmi podobné „nežnej revolúcii“ z 1989. Čo sme si vyštrngali ? Nič nové pod slnkom ..

Nepohodlná pravda o vianociach

P.S. Tento článok je uverejnený s láskavým povolením autora: www.hlaszpuste.com

. Nech Vás Boh žehná a zjaví Vám pravdu, ktorú keď spoznáte, oslobodí Vás …

Mnohí tvrdia, že vianoce sú sviatkami lásky, pokoja, radosti, rodiny a pohody. Pravdou však je, že zatiaľčo sa vianočná výzdoba, recepty a počet hostí v tieto dni mení naozaj pravidelne, v človeku, ktorý tvrdí, že nimi oslavuje narodenie Spasiteľa, sa dodnes nezmenilo smerom k Ježišovi vôbec nič, alebo len veľmi málo. Po ohlásení lásky, pokoja a radosti začne každý robiť presný opak toho, čo hlása: ženy začnú nekonečné upratovanie, nákupy, pečenie, obchody sa predbiehajú v lákaní zákazníkov, začne sa nekonečné okrikovanie detí, poniektorí muži absolvujú nekonečné postávanie pred obchodmi, čakajúc na ženy, deti sú ponechané vo väčšine prípadov samé na seba, alebo okrikované stresovanými a frustrovanými rodičmi. Nik v pravde nesvedčí, ani nežije pokoj, vieru ani lásku, iba človekom prikázaný a naprogramovaný chaos, stres, netrpezlivosť, hádky a nech sa nik neurazí, aj povinné oslavy v kostoloch. Čo za sviatok, či tradícia vianoce naozaj sú? Čo o nich hovorí Boh? Čo sa nimi vlastne oslavuje a prečo, aká pravda sa nimi zakrýva a k čomu vedie?

Ako som už spomenula, väčšina ľudí tvrdí, že vianoce sú kresťanskou tradíciou. Ale toto vôbec nie je pravda a je zarážajúce, koľkí ľudia lož hlásajú a koľké masy jej veria, a to bez akéhokoľvek dôkazu. Písmo o ničom takom nikde nehovorí, ani neučí. Pozrime sa však najprv na samotnú definíciu tradície z pohľadu teológie:

Samotná definícia slova tradícia uvádza, že je to môže byť čokoľvek, a potom menuje, čo všetko sa za tradíciu môže vydávať a vydáva. Takto vidíme, že tradícia je v teológii definovaná ako doktrína, o ktorej sa predpokladá, že má božskú autoritu, hoci nepochádza z Písma, a to najmä:

 • (v kresťanstve) doktrína, ktorá nie je explicitná v Biblii, ale usudzuje sa, že vychádza z ústneho učenia Krista a apoštolov.
 • (v judaizme), nariadenie ústneho zákona nie z Tóry, ale usudzuje sa, že ho Boh dal Mojžišovi.
 • (v islame), príslovie alebo skutok pripísaný prorokovi, ale nezaznamenaný v Koráne. (zdroj: internet, Wikipédia/tradícia)

Nech Boh žehná jedného z mojich prvých učiteľov viery, ktorý mi už pred rokmi povedal: „Neštuduj teológiu, z nej nevyžiješ.“ Mal 100% pravdu. Katolícka teológia učí lži, ktoré Boh v Písme nazýva učenie démonov (dôkaz 1Tim 4,1: Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov). Kto srdcom pozoruje to, čo číta a počúva, ten už aj sám vidí, že teológia vyhlasuje za tradície čokoľvek, čo NEMÁ PÔVOD v Písme, rozumej: čo nepochádza od Boha, ale sa za Božie považuje a preto aj ľuďmi vyhlasuje. A presne takou tradíciou, nepochádzajúcou od Boha, ani z Písma, sú vianoce.

Slovo kresťanské označuje čokoľvek, založené na Kristovi, alebo Jeho učení. Nech sa nik neurazí, ale je nemožné nazývať kresťanským niečo, čo Kristus sám nikdy neprikázal, neučil a od svojho ľudu nikdy nechcel. Verte, Ježišovi ani na um neprišlo oslavovať Jeho príchod na svet v schránke, ktorá bola len odbleskom toho, kým Ježiš, čoby Všemohúci a jediný Boh, skutočne je. Vianoce preto nie sú kresťanskou tradíciou, rozumej založenou na Kristovi a Jeho učení. Sú obyčajnou, ľudskou tradíciou, založenou na úplne inom základe, než sa ľuďom hovorí. Jedným z nepopierateľných dôkazov je aj fakt, že sviatky, ktoré Boh naopak – sláviť prikázal, majú konkrétny dátum, zjavujúci zámer Boha s týmto sviatkom. Biblia vianoce naozaj NIKDE nespomína, neučí, a už vobec nekáže ako prikázaný kresťanský sviatok pod trestom hriechu. Toto učí, vyhlasuje a pod trestom prikazuje iba falošný systém viery, zvaný katolicizmus. Ja viem, že tu hovorím priamo proti najväčšiemu falošnému systému viery na svete a proti najväčšej inštitúcii, ktorá tento falošný systém viery propaguje a hlása ako tradície už celé storočia, ale toto je pravda Písma. Vôbec tým však nemám v úmysle posudzovať tých, ktorí sú v tomto systéme klamaní a podvádzaní už celé desaťročia, hoci úprimne hľadajú Boha. Ľudia majú právo poznať pravdu. Čo tvrdím, je založené na Pravde Božieho Slova – na Kristovi a Jeho osobnom učení. Že hovorím pravdu, dokážem nielen Božím Slovom, ale aj historickými dôkazmi.

Smutným faktom však aj tu ostáva, že aj veriaci, ktorí o sebe hovoria, že sú kresťania, túto pravdu Písma vôbec nepoznajú a väčšina z nich navyše nemá ani len potuchy o tom, ktoré sviatky Boh naozaj sláviť prikázal a prečo. A preto ostávajú pri slávení toho, čo ich dušiam nijako neprospieva. Ignorovaním pravdy Božieho Slova vlastne hrešia a hriech Boha naozaj nijako neoslavuje. Boh o takýchto márnych, ľudských tradíciách a aj ich odovzdávaní ďalším generáciám, hovorí skutočne varovné slová. Dôkaz:

A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte. (Mk 7,13)

Dobre si všimnite, že Boh tu ľudí usvedčuje z hriechu„A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate.“ Ak si niekto myslí, že toto nevadí a že hriech ignorovania a rušenia Božieho Slova a odovzdávanie márnej, ľudskej tradície, ostane bez následkov, fatálne sa mýli. Boh je síce veľmi dlho trpezlivý a zhovievavý, ale žiadne ľudské správanie bez následkov nenecháva (dôkaz Ex 34,7:On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia!); (Gal 6,7: Nemýľte sa!Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať.). Odovzdávanie falošného učenia a tradícií, ktoré rušia Božie Slovo, Boh sám nazýva hriechom pohoršovania a všetkým, čo toto robia, oznamuje aj jeho následky (dôkaz Mt 5,17-20: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.); (Mt 18,6-7: Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza!).

Ak teda naozaj a úprimne veríme v Ježiša a ak chceme naozaj Ním prikázané sviatky sláviť a tým Ježiša náležite oslavovať, musíme ich najprv my sami poznať a vedieť, kedy ich Najvyšší Boh a Pán, Ježiš Kristus, sláviť prikázal a prečo. Iste mi tu dá každý za pravdu, že tak, ako o záležitostiach firmy rozhoduje jej majiteľ, tak, ako o výrobku rozhoduje jeho výrobca, a o rodine rodič, tak o záležitostiach oslavy Boha ako aj učenia o Ňom a všetkého, čo sa Boha týka, rozhoduje Boh. A tento náš jediný a pravý Boh nám od začiatku prikazuje sláviť celkom sedem sviatkov, z ktorých tri sú výročné sviatky (v presne určené dni) a vianoce medzi nimi naozaj nikdy neboli a nie sú:

 1. Sviatky Prechodu – veľkej noci (Lv 23,5:Na štrnásty deň prvého mesiacapodvečer bude Pánov Prechod)
 2. Sviatky Nekvaseného chleba (Lv 23,6:na pätnásty deň toho istého mesiaca je sviatok Pánových nekvasených chlebov: sedem dní budete jesť nekvasené chleby.)
 3. Sviatok Žatvy Prvotín (Lv 23,10.11:„Hovor Izraelitom a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dám, a budete konať žatvu, prineste zo svojej žatvy prvý snop kňazovi! On bude snop podávať pred Pánom, aby vám získal zaľúbenie; v deň po sobote ho bude kňaz podávať.)
 4. Päťdesiatnica – Turíce (Lv 23,15-17:Odo dňa, keď ste po sobote obetovali svoj podávací snop, budete počítať sedem plných týždňov  až do dňa, ktorý nasleduje po siedmej sobote, čiže päťdesiat dní. Vtedy prinesiete Pánovi potravinovú obetu z nového (obilia). Zo svojich bydlísk prinesiete dva chleby na podávanie, ktoré budú z dvoch desatín efy jemnej múky, upečené s kvasom ako obeta prvotín pre Pána.)
 5. Sviatok Poľníc (Lv 23,24:„Povedz Izraelitom: Prvý deň siedmeho mesiacabude pre vás dňom odpočinku, pamätným dňom s trúbením a so svätým zhromaždením.)
 6. Deň Zmierenia (Lv 23,27: „Desiaty deň tohto siedmeho mesiaca je však Dňom zmierenia. Budete sláviť sväté zhromaždenie, budete sa postiť a prinesiete Pánovi zápalnú obetu.)
 7. Sviatok Stánkov (Lv 23,34:„Povedz Izraelitom: Od pätnásteho dňa tohto siedmeho mesiaca bude na Pánovu počesť sedem dní slávnosť Stánkov.)

Toto je výpočet všetkých, Bohom prikázaných sviatkov, ktoré sú skutočnou tradíciou cirkvi a ktoré slávili a pripomínali si aj apoštoli, aj všetci veriaci prvotnej Cirkvi až do momentu veľkého odpadu (obdobia temna a inkvizície). Ako vidíte, vianoce sa tu nikde nespomínajú, ani neprikazujú. Určite nie Bohom.

NARODIL SA JEŽIŠ SKUTOČNE V DECEMBRI?

NIE. A jedinou istotoum odpoveďou a historickým dôkazom v tejto veci, je znova Slovo nášho Pána. Pozrime sa preto priamo na to, čo o okolnostiach narodenia Ježiša hovorí Biblia a prečo. Ak tvrdíme, že vianocami dodržiavame tradície cirkvi, či kresťanské tradície, potom tvrdíme, že túto tradíciu sme sa naučili od Krista a jeho apoštolov, je tak? Lenže toto naše tvrdenie nie je pravda a je neuveriteľné, ako málo ľudí sa nad tým čo len zamyslí. Ak by boli vianoce tradíciou pochádzajúcou od Krista (kresťanským sa predsa označuje všetko, čo pochádza od Krista), potom by sme predobraz ich slávenia museli vidieť už v Starom Zákone, je tak? Ale Starý Zákon toto nikde neučí. Dokonca ani len nenaznačuje.

Čo na túto tému hovorí Nový Zákon? Lukáš píše vo svojom evanjeliu jasne, že Mária počala Ježiša po návšteve anjela Gabriela, čo bolo v šiestom mesiaci (dôkaz Lk 1,26-27: V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.). Ak k šiestemu mesiacu pripočítame 9 mesiacov trvajúce tehotenstvo, je jasné, že Ježiš sa v decembri narodiť nemohol. Toto je logický a prirodzený fakt. Na toto žiadnu teológiu, ani univerzitu netreba. Písmo totiž jasne hovorí, že Mária neporodila predčasne, ani Ježiša neprenášala, ale že Ježiš sa narodil presne v momente, keď nadišiel čas (dôkaz Lk 2,6: Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.). Vieme, že Boh je Pánom času a že všetko spravil vhodne na svoj čas (dôkaz Kaz 3,11). Matematika je v tomto prípade ľahká. Ak Mária počala v šiestom mesiaci, Ježiš sa nenarodil skôr, než 9 mesiacov neskôr, čo znamená, že sa narodil najskôr začiatkom marca a verte, že ani apoštoli Jeho narodeniny nikdy neoslavovali. Je naozaj neuveriteľné, koľké storočia je ľuďom predkladaná lož, a ako jej ľudia zaťato veria aj napriek tomu, že sa im spomínané pasáže Písma čítajú v kostoloch naozaj každý rok a to počas celého obdobia tohto vymysleného sviatku. Ježiš mal aj tu úplnú pravdu: Majú uši, ale nepočujú, srdce si zavreli….

Pravdou teda je, že ani Nový Zákon sláviť vianoce ako prikázaný sviatok neučí a katolicizmus o Ježišovom narodení v decembri klame rovnako, ako aj o tom, že tento sviatok prikázal Boh a kto sa ich lži odmieta účastniť, má podľa nich hriech. Nemá. Hriech je tu len na strane tých, čo sa tejto ohavnej lži dopúšťajú a klamú milióny navyše aj tvrdením, že ich Boh za neslávenie výmyslu potrestá. História prvotnej cirkvi a tradície, ktoré zachovávali podľa príkazu a učenia Ježiša Krista už od čias Mojžiša, a ktorú vidíme aj v knihe Skutky apoštolov, naozaj ani na jedinom mieste žiadne vianoce, ani oslavu príchodu Boha na svet vo fyzickej forme, nespomína. A nerobia tak ani apoštolské listy, ktorými sú nám dané úpravy pre život kresťana podľa Božej vôle, vo všetkých jeho aspektoch (od výberu partnera, cez manželstvo, prácu, až po správanie sa cirkvi až do druhého príchodu Ježiša na zem), nič podobné ani len nenaznačujú. Práve naopak – varujú nás pred falošnými apoštolmi a luhármi, ktorí majú vo svedomí vypálené znamenie, majú ducha Antikrista a učia diablove doktríny (dôkaz1Tim 4,1-3). A nemôžeme nespomenúť ani druhé Božie prikázanie (katolicizmom z desatora už vyňaté), ktoré zakazuje výrobu, poklonu, aj modlitbu k sochám, obrazom a tepaným, či tesaným, či inak vyrobeným podobám Boha, anjelov a iných stvorení (dôkazEx 20,4-6: Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy). Väčšina veriacich však nevie ani len to, že katolicizmus druhé prikázanie z Božieho desatora vyňal a desiate rozdelil na dve, aby učenie vyhovovalo lži, ktorú tento falošný systém hlása.

Katolicizmus teda aj tu učí opak toho, čo prikazuje Boh, keďže jeho predstavitelia prikazujú a oklamaní veriaci sa klaňajú aj – prepáčte – aj somárovi, aj baranom za ohrádkou. Oklamaní ľudia ani len netušia, že porušovaním Božieho prikázania Boha iba urážajú. Aj autor ďalšej z biblických kníh, Ezdráš, píše vo svojej knihe veľmi jasne,  že mesiac Chislev (deviaty mesiac židovského kalendára) bol naozaj známy ako veľmi chladný a daždivý. Potom, čo Ezdráš  hovorí, že sa zástupy zhromaždili v Jeruzaleme “v deviatom mesiaci [Chislev], na 20.deň tohto mesiaca,” Ezdráš píše, že ľudia sa “triasli . . . pre husté lejaky.” Pokiaľ ide o poveternostné podmienky v tomto období roka, samotní zhromaždení povedali: “Je sezóna dažďov. Nie je možné ostať vonku.” (dôkaz Ezd 10,9.13; Jer 36,22). Nečudo, že pastieri, žijúci v tejto časti sveta nenechávali v tomto čase svoje stáda nocovať vonku, zvlášť pred príchodom Decembra! Biblia však jasne hovorí, že pastieri, v čase narodenia Ježiša, strážili svoje ovce vonku. Evanjelista Lukáš o tomto fakte píše doslova, že v čase narodenia Ježiša, pastieri “v noci bdeli a strážili svoje stádo” blízko Betlehema. (dôkaz Lk 2,8-12: V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. …). Je dôležité si všimnúť, že pastieri vlastne žili vonku, nie že von, pásť svoje stáda, vychádzali iba cez deň. Svoje stáda mali teda vonku aj v nociVyjadruje tento popis vonkajšieho života pastierov a poveternostné podmienky decembrového daždivého a chladného počasia v Betleheme, podmienky narodenia Ježiša? Nie, nevyjadruje. Takže okolnosti týkajúce sa narodenia Ježiša jasne ukazujú, že Ježiš sa nenarodil v decembri. 

PODSTATA VIANOC, KTORÁ SA NIMI ZAKRÝVA

Poznajúc skutočnú pravdu Boha o sviatkoch a tradíciách ich slávenia, potom sú logickými nasledujúce otázky:

 1. Prečo sú ľudia celé storočia klamaní údajnými služobníkmi Boha, že sa Ježiš narodil v decembri, keď Ježiš sa v decembri vôbec nenarodil?
 2. Prečo katolicizmus vyhlasuje ľudskú tradíciu, zvanú vianoce, za prikázaný, Boží sviatok a uzatvára jej slávenie pod hriech, keď Boh nikdy nič také neprikázal, ani Mu na um nezišlo?
 3. Čo sa za dátumom vianoc naozaj skrýva a vznik čoho si tu kto pripomína?

Odpovede na tieto otázky nájdeme znova v Pánovom Slove:

 1. To, čo sa ľuďom dodnes odovzdávalo ako pravdy viery, bolo zvodné učenie démonov. Klamanie ľudí katolicizmom je vedomé a zámerné a predstavitelia tohto systému viery to veľmi dobre vedia. Preto tieto katolícke (nie kresťanské) sviatky neslúžia Bohu, ani Ho neoslavujú, ale dejú sa pre mrzký zisk. Tým ziskom je politická moc v prvom rade a rast jej finančného kapitálu na upevňovanie a podporu tejto moci (dôkaz 1Tim 4,1-3).
 2. Pretože katolícka cirkev je politicko-náboženská inštitúcia, nie Božou Cirkvou(dôkaz Zjv 17,1-7.15.18). Preto Boh svoj ľud z tohto falošného systému volá ODÍSŤ (dôkaz Zjv 18,4-5:A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho ránlebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.), sleduje predovšetkým zámery politické a keďže politika je satanovým nástrojom vlády, nie Božím, sleduje sa tu Satanov zámer a cieľ (dôkaz 1Sam 8,7: A Pán povedal Samuelovi: „Vypočuj hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby som nekraľoval nad nimi.). A že Ježiš nikdy pre svoje deti svetskú vládu v zmysle kráľov, prezidentov a diktátorov nikdy nechcel, hovorí jasne (dôkaz 1Sam 12,19: A všetok ľud hovoril Samuelovi: „Modli sa za svojich sluhov k Pánovi, svojmu Bohu, aby sme nepomreli! Veď sme ku všetkým svojim hriechom pripojili vinu, že sme si žiadali kráľa!“). Ak Boh nechcel politickú vládu nad svojím stvorením, nechcel ani alianciu Božej Cirkvi s politikou. Preto tejto politicko-náboženskej organizácii ohlasuje trest, nie požehnanie. Ako vidno z Božieho Slova, katolicizmus ľudí opíja vínom smilstva. A ako hovorí Boh sám, smilníci budú mať podiel v jazere horiacom sírou, nie v Božom kráľovstve (dôkaz Zjv 21,8: Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilnícitraviči, modloslužobníci a všetci luháribudú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.). To je dôvod, prečo Ježiš volá svoj ľud z tohto falošného systému preč.
 3. Narodením Spasiteľa sa v skutočnosti prekrýva vznik Svätého Rímskeho Impéria, ako poslednej svetovej vlády pred príchodom Ježiša Krista a korunovácia jej cisára. Písmo jasne učí, že tomuto Svätému Rímskemu Impériu, alebo jednotnej svetovej vláde posledných čias, bude vládnuť politický vodca, zvaný Antikrist a jeho pomocníkom bude Falošný prorok – posledný pápež katolicizmu (dôkaz Zjv 13). Táto aliancia politiky a náboženstva bude nástrojom Satana a ako hovorí Ježiš sám, bude nielen zabíjať svätých Najvyššieho, ale  bude bojovať aj proti Baránkovi, v čase Jeho druhého príchodu na zem (dôkaz Dan 8,23-25Zjv 12,17). Dôkazom, že katolícka cirkev je politicko-náboženskou inštitúciou, nie Božou Cirkvou je aj fakt, ktorý vidíme a sledujeme po každých voľbách hláv štátov sveta: či nechodia všetci zvolení prezidenti a králi po svojom zvolení najprv do Ríma, upevniť alianciu s katolíckou cirkvou a jej predstaviteľom? A to sa deje len preto, aby tak katolicizmus poháňal ľudí v poslušnosti politikom. Ešte stále veríte, že katolicizmus, je nástrojom Boha? Ale Boh o ňom, ako aj o ďalších troch falošných systémoch viery prorokuje už v Zach 6,1-8 a začiatok jeho pôsobenia opísuje v Zjv 6,1-8 ako o systéme viery, zvanom biely duch, a hovorí o ňom, že tento systém viery uháša Pánovho Ducha. A Pánovo Slovo učí naopak, že Pánovho Ducha máme roznecovať, nie uhášať (dôkaz 1Sol 5,19). To, čo sa správa v protiklade s Božou vôľou, nemôže byť Boží nástroj, ani vôľa pre Jeho ľud.

Už vieme, že Ježiš nám vianoce sláviť neprikázal a sláviť neučil a preto o nich, čoby prikázanom, ani ľudskom sviatku, v Písme niet ani zmienky. A vieme, že Boh prikázal sláviť dohromady iba sedem sviatkov, a že vianoce medzi nimi nikdy neboli a nie sú. Okrem toho sme priamo v Písme videli, že sviatkom, ktoré Ježiš sám naozaj prikázal, a ktorých slávenie ustanovil z pokolenia na pokolenie, ustanovil aj celkom KONKRÉTNY DÁTUM. Nie pohyblivý, ako to katolicizmus klamlivo učí o sviatku Veľkej noci.

Poviem to priamo: slávenie vianoc ako ľudskej tradície, bez lži o tom, že Ježiško nosí darčeky (čo je ponižovaním Boha na zásielkovú službu), a bez utekania do kostola NIE JE HRIECH. Je to len obyčajný ľudský zvyk, nemajúci základ v Písme, ani v Bohu. Je to to isté, ako oslava narodenín.

Hriechom ale je a ostáva fakt, že katolicizmus lož o Bohom prikázanom slávení vianoc (?!), ako sviatku Jeho narodenia, uzatvára pod hriech, čím hovorí a učí toto: „Každý, kto našu lož o Vianociach odmieta, neprijme a sláviť do kostola neprijde, má hriech.“ Takto vyhlasujú Boha za luhára a toto je rúhanie a hriech. A o luhároch Boh hovorí jasne, že títo majú podiel v jazere horiacom sírou, nie v Božom kráľovstve(dôkaz Zjv 21,8).

Zamyslite sa predsa: Kde v Písme Boh odmietanie lži a oslavu klamstva nazýval hriechom? NIKDE! Práve naopak, Boh hovorí jasne, že otcom lži je SATAN (dôkaz Jn 8,44: Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.). Koho teda oslavuje lož? Satana. A katolicizmus práve túto lož učí a tým všetci, čo túto ich lož veria a dopúšťajú sa jej (rozumej: majú podiel na tejto oslave klamstva), rušia Božie Slovo pre svoje obyčaje a TÝM HREŠIA. Celé je to teda presne opačne, než sa ľuďom predkladá.

Poviem to ešte inakšie: Pokojne si postav stromček a daj rodine darčeky. Len neznesväcuj seba ani svoje deti klamstvom o narodení Ježiša v decembri, neklam ich, že majú hriech, ak sa onoho divadla v mene lži nezúčastnia, a že tie darčeky pod stromčekom doniesol Ježiš. A už vôbec nechoď na žiadne polnočné modloslužby falošného systému viery a tých, čo klamú a svojím klamstvom znesväcujú seba aj duše všetkých, ktorí ich počúvajú a veria im. Len tak neurazíš Boha a nepoškodíš seba, ani svojho blížneho. 

PREČO SA TEDA VIANOCE SLÁVIA PRÁVE 25.decembra? ČO JE TOTO ZA DÁTUM?  

Nuž, historické fakty hovoria jasnou rečou: 25.decembra 800, bol kráľ Karol Veľký korunovaný pápežom Levom III. za cisára Svätého Rímskeho Impéria. Od tohto momentu sa spĺňa proroctvo (Dan 2,42-43) a ľudstvo sa dostáva do posledných čias pred druhým príchodom Ježiša Krista na zem. Deň korunovácie Karola Veľkého za cisára Svätého Rímskeho Impéria (odtiaľ aj vlajka EU so zlatými hviezdami a modrým pozadím, čo je prevzané z proroctvaZjv 12 a je obsahom tzv.svätého elementu, naznačujúc tak, že sa jedná o Sväté Rímske Impérium), sa zapečaťuje aliancia politiky a náboženstva na upevnenie vlády kráľa sveta, ktorým je Satan (dôkaz Mt 12,26). Každý skutočný kresťan by mal vedieť a poznať proroctvá Písma, ktoré jasne ukazujú, že politici sa vždy snažili upevniť svoju moc aj nábožensky, inak jednotu svojich vlád a spoluprácu ľudu na záujmoch vládcov nikdy nedocielili a dosiahnuť nemohli (dôkaz Dan 3,1-7). Od jeho čias všetci ďalší králi (dnes prezidenti) Svätého Rímskeho Impéria považovali svoje kráľovstvo za potomkov Karla Veľkého, ako aj za pokračovanie francúzskej a nemeckej monarchie. Tieto a ďalšie machinácie viedli ku konečnému rozdeleniu Ríma a Konštantinopolu vo Veľkej schizme (obdobie temnoty) z roku 1054, o ktorej píše aj apoštol Pavol ako o odpade a to dávno predtým, než katolicizmus vôbec vznikol (dôkaz Sk 20,29-30). To je dôvod, prečo sa všetci novozvolení predstavitelia štátov chodia klaňať pápežovi do Ríma. Upevňujú tak politicko-náboženskú alianciu (neviestka sediaca na šelme v Zjv 17).

Na adresu vianoc poviem toľko: nie sú kresťanskou tradíciou a už vôbec nie pripomienkou narodenia Spasiteľa Ježiša, a nikdy ňou neboli, keďže tento sa v decembri nikdy nenarodil. Sú obyčajným ľudským obyčajom, sledujúcim zámery toho, kto ich vymyslel. Tu sa iba opakuje, čo už robil Nabuchodonozor – náboženskými predstaviteľmi sa upevňuje politická moc a zjednotenie ríše, ktorej vládcom bude onedlho Antikrist osobne. 25.december je pamätným dňom korunovácie cisára Svätého Rímskeho Impéria – oslava poslednej svetovej vlády, prorokovanej 2650 rokov predtým, než vôbec vzniklo. A Daniel jasne prorokuje, že počas tohto posledného impéria sa Ježiš vráti na zem, aby zosadil ľudské vlády a nastolil svoje kráľovstvo, ktorému nebude konca.

Zamyslite sa: Prečo katolicizmus uzatvára slávenie ľudského obyčaja (politickej moci)pod ťažký hriech, keď Boh nič také nehovorí? Veď tým len dokazuje, že opakuje Nabuchodonozorov nezmysel (nič nové pod slnkom – viď Dan 3,4-6). Čoskoro bude vydaný príkaz, aby všetci, ktorí sa odmietnu klaňať Antikristovi, jeho jednotnej svetovej vláde, a ktorí neprijmu jeho znak na pravú ruku a na čelo a nebudú uctievať jednotné svetové náboženstvo, boli zabití. A príkaz na ich zabíjanie bude vydaný Falošným prorokom – posledným pápežom katolicizmu (dôkaz:Zjv 13,11-18). 

Ešte stále veríte, že toto oslavuje Ježiša?

Žijeme v čase konfliktov, keď národy neustále bojujú proti sebe. Politické vlády sú neustále zapletené do argumentov a diskusií. Manželstvá sú rozbité a zničené rodiny sú normou. Tí, čo tvrdia, že sú služobníkmi Boha, ľud iba zvádzajú a klamú. Jedni vedome, druhí nevedome, poslušne plniac príkazy pohlavárov. Napriek tomu Ježiš prišiel, aby uzdravil rany a vyriešil konflikty ľudstva. Ale aj v  týchto časoch ťažkostí je Ježiš stále odpoveďou. Stále stojí pri dverách každého z našich životov a klope. Ak Ho pozveme a urobíme ho Pánom našich životov, môže nás zachrániť pred zmätkom nášho súčasného sveta a môžeme si vychutnať pokoj na zemi, dobrú vôľu voči ľuďom.

Je možné a aj pravdepodobné, že medzi Izraelom a Palestínou bude podpísaná mierová dohoda, a to už v priebehu budúceho, alebo po ňom nasledujúceho roka. Keď bude podpísaná táto mierová dohoda, prorocký význam bude obrovský. Bude znamenať začiatok posledných sedem rokov známych ako 70. týždeň proroka Daniela. Toto sa Boh vráti späť k židovskému ľudu, aby splnil svoj sľub, že „tak bude celý Izrael spasený“ (viď Rim 11,26: a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: „Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť.). To bude znamenať aj začiatok posledných sedem rokov pred bitkou pri Armagedone a druhým príchodom Ježiša na zem.

Počas tohto posledného sedemročného obdobia nastane najväčšia duchovná obnova, akú svet kedy poznal. A práve počas tohto obdobia sa k vláde dostane Antikrist a jeho jednotná svetová vláda. Inými slovami, bude to „najlepší čas“ a „najhoršie časy“.

Sprav všetko preto, aby si bol spasený a nespoliehaj sa na klamné reči falošného systému viery.

Yom HaKippurim – Deň zmierenia

Včera, 20.09.2018 po západe slnka začal druhý z tohotoročných židovských sviatkov, Yom Kippur alebo presnejšie, Yom HaKippurim, v množnom čísle, deň zmierení alebo opäť presnejšie, deň prikrytí. Prvým tohtoročným sviatkom bol Rosh HaShannah, deň trúb alebo deň trúbenia. Čas príprav na príchod Ženícha, ktorý sa zaručene vráti.

Yom HaKippur má svoj pôvod v čase, keď Pán vodil Izraelitov po púšti a dával im Svoje inštrukcie, Tóru, čo sa u nás prekladá ako Zákon. Zaznamenáva ho kniha Levitikus.

Levitikus 23:26-32

26 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 27 Len desiateho dňa toho siedmeho mesiaca – bude to deň Kippúrim – budete mať sväté shromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeť Hospodinovi. 28 A nebudete robiť nijakej práce toho istého dňa, lebo je to deň pokrytia hriechov pokryť na vás hriech pred Hospodinom, vaším Bohom. 29 Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa neponižovala toho dňa, bude vyťatá zo svojho ľudu, 30 a každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, jakúkoľvek, zatratím tú dušu a vytnem zprostred jej ľudu. 31 Nebudete robiť nijakej práce, čo bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. 32 Sobotou odpočinutia vám to bude, a budete ponižovať svoje duše deviateho dňa toho mesiaca večer, od večera do večera budete svätiť svoju sobotu.

Bol to deň, kedy Najvyšší Kňaz vchádzal do Svätyne Svätých urobiť zmierenie za celý Izrael. Boli vybraný dvaja capovia, jeden z nich, hebr. Chatat, symbolicky obetovaný za prikrytie hriechov celého národa. Druhý cap, hebr. Az´azel (obetný baránok) bol privedený ku kňazovi a ten položil svoje ruky na capovu hlavu a vyznával hriechy Izraela. Následne bol tento cap poslaný na púšť, kde i uhynul, akoby symbolicky zobral hriechy národa z jeho stredu.

V tom čase, keďže židovský deň začína pri západe slnka, sa ľudia postili od jedla i vody do západu slnka nasledujúceho dňa a Pán prikázal nerobiť nijakú prácu, teda dnes v Izraeli nekúpite ani klinec.

Hlavným posolstvom je však ponižovať svoje duše.  Čo to znamená ? Keď sa chceme ponížiť, musíme vedieť pred kým a tým pádom, toho druhého musíme vyvyšovať. Ponižovať sa pred Pánom teda znamená, Jeho vyvyšovať. Teda, Pane, potrebujem Tvoju pomoc. Hebrejské slovo pre použité v tomto verši je „awnaw“, s výkladmi: ponižovať sa, pokorovať sa, skloniť sa, podriadiť sa, stíšiť sa a iné.

Obetný Baránok už obetovaný bol, raz navždy, Mesiáš Ješua, za všetky naše hriechy, minulé, prítomné i tie budúce. On vstúpil ako Veľkňaz do Svätyne Svätých.

Židia tradične spájajú Yom HaKippurim s modlitbou, pokáním, pôstom a štedrosťou. Skutky charity a zdieľania sa, delenia, sú vždy v Biblii spájané s požehnaním.

2.Korinťanom 9:7-11

7 Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. 8 Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, 9 ako je napísané: Rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. 10 A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. 11 Z každej stránky budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu.

Náš rok 2018 je v hebrejskom kalendári rok 5778 končí. Ide o tzv. jubilejný rok (pozri Levitikus 25), ktorý sa opakuje každých 49 rokov. Rok, kedy bol každý Izraelita povinný odpustiť dlhy, prepustiť bratov, ktorý mu slúžili, atď.

Šalom.

Jaroslav Lenár

21.09.0218

 

 

O behu II.

Včera som bol po dlhšom čase zase behať, tentoraz na ovále a mal som opäť zaujímavú skúsenosť. Keď som bol asi v polovici svojej dennej porcie kolečiek, pripojil sa do dráhy, po ktorej som bežal, iný chlapík.

Ako som sa mu tak približoval, začal som cítiť, že meliem z posledného a možno by som tú druhú časť aj dochodil, len nech splním normu 🙂 Tak som bežal asi pol kolečka za ním, prispôsobil som sa jeho tempu a cítil som ako zoslabujem, spomaľujem, prebleskla mi až nechuť do behania. V tom mi však prešlo mysľou, že zrýchlim a predbehnem ho. Zrýchlil som krok a zbúrajúc sebe daný mentálny limit som ho po pár sekundách predbehol a akoby som nabral novú silu. Bežal som zrazu svižnejšie a beh ma opäť bavil a chlapíkovi som dal do konca ešte ďalšie kolo a pol a záver som dokonca naberajúc stále viac a viac sily, došprintoval.

Opäť výborná lekcia, neprispôsobovať sa rytmu, ani rýchlosti iných, každý má svoj beh, svoj čas. A keď nám takéto navonok „prekážky“ do cesty prídu, možno sú to v skutočnosti výzvy, aby sme sa pohli ďalej, mohli zrýchliť a znovuzískali sme z behu radosť 🙂

Ján 21:18-19

A Ješua mu povedal: „Ak chcem, aby zostal, dokiaľ neprídem, čo ťa do toho ? Ty poď za Mnou!“ 

Povedal Petrovi, aby šiel za Ním a nelimitoval sa druhými.

Rimanom 12:2

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.

Šalom !

Jaroslav Lenár

18.09.2018

 

 

 

O čítaní Božieho slova

Od detstva som športoval. Najskôr s kamarátmi z ulice, na sídlisku, na ktorom som vyrastal. Neskôr som si vybral futbal, potom atletiku. Bývavali obdobia, najmä kvôli klimatickým podmienkam, že príprava na súťažnú sezónu bývala rozdelená na letnú a zimnú. Boli to časy, keď sme veľa behali, ako deti sme poniektorí frflali, však komu sa chce vláčiť hodinu kamaráta na chrbte a počúvať trénera, že aj tak bežíš stále pomaly. Ako futbalisti sme potrebovali nabehané a ako chodci, nachodené. Objem.

V zime bol zámer trénera, aby sme nabrali silu, dnes tomu hovoríme objemová príprava, v lete sme zase cibrili techniku, už či súhru ako spoluhráči vo futbale alebo techniku rýchlochôdze. V každom čase, za každého počasia. Často si na to spomeniem pri čítaní Božieho slova a dnes sa chcem podeliť o niečo, čo vidím, že funguje a prináša ovocie. A chcem povzbudiť Vás i mňa do čítania Božieho slova. Pravidelného. Slovo Božie je náš chlieb každodenný. Nie občasný.

V prvom rade, je písané, že dôvera je z počutia. Čítame Božie slovo nahlas ? Slovo meditovať je v pôvodnom význame „držať na jazyku, opakovať, mrmlať“, teda je tam pohyb pier a vychádzajúci zvuk. Tak sa slovo Božie do nás zapisuje ako na „papier. “ Ješua povedal, že Duch Boží nám pripomenie Jeho slová. Najskôr však musíme vedieť, čo Ješua hovorí, inak čo nám má pripomenúť ? Nedávno som počul  svedectvo, ako jeden zbožný žiak išiel na skúšku a počas skúšky sa modlil, aby mu Duch Svätý pripomínal. Prekvapila ho Pánova odpoveď, že a čo Ti mám pripomenúť, veď si si pred tou skúškou nič nečítal ..

Osvedčila sa mi „zimná-objemová príprava“, kedy vyslovene čítam Božie slovo, preto aby som sa najedol a vždy, vždy ma pohladká po srdci, hoci mnohému často nerozumiem. Ale čítam a cítim, ako ma Tatinko cez Jeho slovo hladká po srdci, ako má jemne s láskou Tatinko uzdravuje a upokojuje ma. Akoby som jedol, kŕmim ducha, lebo v  prvom rade sme duchovné bytosti.

Potom prichádza na rad „letná príprava“, „cibrím techniku“, podľa konkrétnej situácie, ktorou prechádzam. A prosím Ducha, aby mi dal porozumieť, čo čítam, nazývam to štúdiom.

Židom 4:12

Lebo slovo Božie je živé a účin­né a os­trejšie nad každý meč dvoj­sečný, a prenikajúce až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsob­né po­súdiť myšlien­ky a mys­le srd­ca.

Šalom.

Jaroslav Lenár

06.08.2018

 

 

 

Žalm 23 – verš 1-2

Asi najznámejší žalm, napadlo ma pohľadať hlbšie. Teraz sa pozrime na konkrétne slová a presnejšie významy v hebrejčine, nakoľko slovenčina i ostatné jazyky nemajú často jedno slovo na jej preklad. A možno budete rovnako ako ja prekvapení a Slovo sa Vám stane hlbším a naplní Vás radosťou a rozšíri Vaše srdcia, ako sa to stalo aj mne 🙂 Vybral som jednotlivé hlavné slová a pozrime sa do Strongovho slovníka (hebrejský významový slovník) v optike vtedajších časov. Pôjdeme verš po verši, dnes 1-2.

1 Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. 

HOSPODIN – prekladané i ako Pán, pre Židov je to známy tetragramon YHWH, meno, ktoré Pán zjavil Mojžišovi pri horiacom kríku. Či už u nás prekladané ako Som,ktorý som alebo Yahweh, Jehovah, najpresnejší preklad sa mi páči Yahuah a dáva aj zmysel. Skúste sa nadychovať a vydychovať a počúvať hlas svojho dychu 🙂 Boh, ktorý vdychuje Život, Dych Života. Veď všetko, čo dýcha chváli Pána 🙂 aj na počiatku stvorenia sv eta je spomínaný Dych/Duch, ktorý sa vznášal/vibroval nad

PASTIER – hebrejské slovo pre pastiera je „ra´ah“, znamená kŕmiť a starať sa o stádo, čo aj sú klasické povinnosti pastiera. Ale pastier je aj priateľ ovečiek, nakoľko sa o ne stará deň-noc. Cez deň pasie, v noci chráni.

NEDOSTATOK – znamená nedostatok v niečom, čo spôsobí pád/niečo závažné

A keď dáme významy dokopy:

Ten, ktorý mi vdýchol dych života je môj priateľ, pastier, stará sa o mňa a nebude mi nič chýbať a budem úspešný.

Yahuah, náš Boh je teda prirovnávaný ku pastierovi. V časoch Dávida, ktorý sám bol dlhé roky pastier, trávili pastieri so stádom kvantum času, strážili ho v noci, viedli cez deň. No tak ako aj Mojžiš, predtým, ako sa mu Pán zjavil v horiacom kríku, ďaleko od „pohodlia domova“, dnes nazývaného komfortná zóna. Klik ? To znamená, že nie všetky cesty, po ktorých nás Pán vedie, nám budú pohodlné, o verš ďalej sa píše o tmavom údolí. Ako pastier nad nami nonstop bdie. Zas kľúčové slovo – dôvera. Lebo keď sme sa stali ovečkami z Jeho stáda, vydali sme sa Mu a nechávame sa viesť Ním, po Jeho cestách, nakoľko tie naše môžu byť obmedzené našimi skúsenosťami. Dali sme Mu súhlas, naše životy, aby s nimi urobil, čo On uzná za vhodné. Ako náš Stvoriteľ a Vodca nás vidí inak, ako my sami seba, vie, že do nás vložil potenciál i odvahu, kráčať ďalej a naplniť Jeho vôľu pre naše životy. Pastier mi evokuje aj niekoho, kto sa rozpráva s ovcami, zaujíma sa o ne, ošetruje ich, atď. Pastier je ten, ktorého starosť je postarať sa o to, by nám nič nechýbalo, teda ako Pán sám o Sebe hovorí, Yahuah Jireh, Boh, ktorý obstaráva. Ďalšie verše o tom krásne rozprávajú.

2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách.

PÁSŤ – hebrejsky „rabats“, znamená kľudovú polohu ovce alebo iného zvieraťa, ktorá je v stave relaxovania a nemá strach z dravcov a predátorov okolo /napr. vlci, atď./ a z hladu.

ZELENÉ – slovo „deshe“ je zelená tráva, ktorá vyrastá z pôdy ako potrava pre stádo.

PAŽITE – „na´ah“ je pastvisko alebo miesto, kde sa stádo zdržuje, môže v prenesenom význame znamenať i dom/domov.

VIESŤ – „nahal“ znamená jemne a opatrne niekoho viesť a počas tej cesty sa starať o jeho ochranu a majetok i poživeň, proste all in starostlivosť 🙂

POPRI – hebrejskú slovo „al“, ktoré znamená nad alebo ponad niečo/niečím

TICHÉ – „menuchah“ je tiché, pokojné miesto na odpočinok, usadenie sa na odpočinok

VODY – hebrejsky „mayim“ je množné číslo pre vodu, teda vody

Budem spokojne odpočívať, bez strachu a v bezpečí, v pokoji domova, ktorý je plný čerstvého jedla zo zeme. A to všetko počas toho, ako ma On bude jemne a opatrne viesť nad pokojné vody, kde sa usadím, aby som odpočíval.

Klik ? 🙂

Úloha pastiera je postarať sa o stravu a vodu pre ovečky a chrániť ho od akéhokoľvek dravca alebo zlodeja, ktorí sa môže ku nim čo i len priblížiť. Rovnakým spôsobom sa Pán stará a bude starať o Svoj ľud, zabezpečí mu šťavnatú trávu i vodu a bude ho chrániť od nepriateľov. Nie je tam podmienka, že vtedy alebo vtedy, je to Božie Slovo, platné 7/7 a 24/24.

HaleluYah, Pán je môj pastier !!! 🙂

Šalom.

Jaroslav Lenár

24/07/2018

 

 

 

 

 

O prenasledovaní

Poslednou dobou som urobil experiment a namiesto behania po ovále som zamieril do blízkeho lesa. V srdci som vnímal, že to je zmena, zo zabehaných koľají do „džungle.“ Keď sa zamýšľame nad vecami, čo a pre čo sa nám dejú, každé rozhodnutie, či drobné, či veľké, sú odrazom zmien vnútri.

Stala sa mi zaujímavá vec, ako som vošiel do lesa, začal som sa potiť, čo prilákalo malé drobné mušky, ktoré naozaj nemusím, lebo sú pre mňa otravné. Lietali mi okolo hlavy, zastal som, zaháňal som ich rukami, no nič, akoby možno jedny odišli a druhé prišli, neviem. Pobehol som ďalej a zas boli okolo. Vyrušilo ma to. No pripomenuli sa mi náhle príbehy zo Skutkov, po vyliatí Ducha Svätého, v kapitole 8. Viete, čo nastalo po prvej Petrovej a Štefanovej kázni po Letniciach ? Prvá reakcia svetských systémov bolo prenasledovanie. Akonáhle vyšli apoštoli a prvá cirkev s Evanjeliom do ulíc a začali sa konfrontovať so Židmi, prišiel akoby protiútok. Možno je to porovnanie divné, mne to dáva paralelu, dostal som lekciu. Biblia nás povzbudzuje, aby sme veciam okolo nás venovali pozornosť.

Malé mušky neodchádzali a rozhodol som sa, že zrýchlim tempo, že budem jednoducho bežať ďalej. Mušky boli stále okolo, ale zameral som sa na cieľ, dobehnúť svoj beh a dať zo seba to najlepšie, v tomto prípade, zdarne dobehnúť. Zrýchlil som teda a začal cítiť, že mám v sebe oveľa viac sily ako som predpokladal, že robím dlhšie kroky, mám svižnejší odraz od terénu a som dynamickejší. A doplo mi, že keď sa nevenujem otravným muškám, nestojím, ale idem alebo bežím  svojou cestou, okolité otravovanie ma nezaujíma, lebo ja idem rovno do cieľa. To, čo sa mi stalo akoby prekážkou, mi vlastne pomohlo zo seba dať ešte viac, ísť za moje mentálne obmedzenia. Oné mušky mi pomohli vyžmýkať zo seba viac a prísť tam, kam mám prísť dokonca oveľa skorej a aj s lepším pocitom. Náhle sa les skončil a bum, mušiek nikde. Posledný úsek zvyknem šprintovať, z lesa som teda zrýchlil a vybehol na kopček predo mnou a otvoril sa mi krásny obraz zelenej lúky, krásnych výhľadov, svieži vietor pofukoval, slnko ma príjemne hrialo. No paráda. A oddych, mohol som si vydýchnuť. Lúkou som sa prešiel, vydýchal a bum, zase les. Vbehol som dnu, zas mušky, no tentokrát už s povedomím, že ja idem svojou cestou, „prenasledovateľom“ som sa otočil chrbtom a ešte pridal a druhú fázu lesa si príjemne a dynamicky užil.

A uvedomil som si, že som bol vlastne prenasledovaný, aj keď len muškami. Princíp je rovnaký. Nevenovať mu toľko pozornosti a zamerať sa na cieľ a dokonávateľa našej dôverného očakávania, Mesiáša Ježiša. Preto by bolo vhodné zmeniť pohľad na prenasledovanie a problémy, ktoré nám do cesty prichádzajú, keď sme Ježišovými učeníkmi. Vlastne sme ich dostali ako prisľúbenie, problém je skorej vtedy, keď prenasledovaní nie sme a problémy nemáme. V práci, čo od rodiny, v škole alebo inde. Ale kam mierim je to, že prenasledovanie a problémy sú naša pomôcka v raste, aby sme dali zo seba viac, ako si myslíme, že v nás je. Pán Ježiš použil zaujímavý výrok, keď o prenasledovaní dohovoril. Povedal, radujte sa, lebo veľká je vaša odmena v nebi. Radujte sa. Hodné pozastavenia, taká by mala byť naša prvá odpoveď. Radosť. Lebo sa nám „zarába“ na odmenu v nebi, plus rastieme v Pánovi.

HaleluYah, sláva Mu a česť, chváľte Pána, národy všetky !

Šalom.

Jaroslav Lenár

03.07.2018

Ako čeliť zlyhaniam

Stalo sa Vám niekedy, že ako sa hovorí, by ste sa radšej zakopali „pod čiernu zem“ ? Odišli od všetkých a všetkého ? Že Vás emócie prevalcujú, robíte, čo nechcete a normálne by Vás to ani nenapadlo ? Že čo chytíte do ruky pokazíte ? Že Vás pri tom vidia Vaši najbližší ? Že máte strach, že potom budú na Vás pozerať cez ich „kritické a posudzovačné okuliare“, lebo im sa nič podobné v živote „takmer určite nestalo“ ? Ak sa Vám to nestalo, nemá význam toto zamyslenie čítať ďalej a zmeňte smelo kanál.

Ale ak áno, nezúfajte, hore hlavu, nie ste jediný, nie prvý a určite nie ani posledný, ktorý „zlyhal“. Zlyhal je zámerne v úvodzovkách, nakoľko je to, ako to volám, ľudský reflex, som presvedčený, že Boh to vidí inak. Učíme sa, skúsenosťami, občas i nepríjemnými, ale zámer za nimi je náš rast. Sám Stvoriteľ nás vždy nabáda, aby sme sa nevzdávali a kráčali ďalej. Pavol interpretoval Ješuove slová jasne, parafrázovane veľmi jednoducho, takto: Kto si ty že súdiš iného človeka ? Život je beh na dlhú trať, krízy prídu, ale sú dočasné. Nepretrvajú, lebo Boh je väčší a má s nami svoj plán.

Teda zmeníme optiku pozerania na veci a pozrieme sa, čo hovorí Pravda, skutočná Realita, skutočný život, Ten, ktorý sám život ako taký stvoril. Tvárou v tvár k nám hovorí skrze Božie slovo. Čo o zlyhaniach hovorí Biblia ?

Jeremiáš 8:4 A povieš im: Takto hovorí Hospodin: Či keď padnú ľudia, už viacej nepovstanú? Jestli sa niekto odvráti, či sa už viacej nevráti?

Micheáš 7:8  Neraduj sa nado mnou, moja nepriateľko! hovorí dcéra Jeruzalema. Keď som aj padla, zase povstanem; keď sedím vo tme, Hospodin mi je svetlom.

Príslovia 24:16 Lebo i keď sedem ráz padne spravedlivý, predsa povstane; ale bezbožníci klesajú vo zlom. (dovetok, je tam spomenuté spadne spravodlivý. Spravodlivý.)

Žalm 34:20 Réš. Mnoho zlého prichádza na spravedlivého; ale zo všetkého toho vytrhuje Hospodin.

Ooooo, neviem ako Vám, ale vo mne už začína Boží orchester spievať: Haleluyah, chváľ moja duša Pána 🙂

A toto, drahí priatelia, je objektívny pohľad. Náš ľudský je subjektívny, obmedzený, my sme produkt, Autor, ktorý nás stvoril vie, čo a ako zamýšľal.  Preto je vždy dobrá vrátiť sa k pôvodnej informácii, od Tvorcu, Ten vie. Sám Pán, Ješua, si prešiel súžením, ťažkými situáciami, prešiel dokonca to, čo by žiaden iný človek nemohol dať a prejsť.

Knihy v Biblii, sú často pomenované  podľa osoby, ktorá ho buď písala, resp. bol jej list adresovaný, alebo je niekto vyslovene hlavný hrdina príbehu. Boh ich životy dal zapísať do Písiem, aby nám slúžili ako príklad, ako veci robiť i nerobiť, ale keď si ktorúkoľvek z nich dočítate do konca, na konci sme vždy vyhrali.

Ooooo, yes, lebo keď si dočítate aj tú poslednú, tam celkove sme vyhrali K.O. 🙂

Tak poďme námatkovo, Mojžiš, Abrahám, Jakob, Jonáš, Dávid, Peter, Pavol. Pripomínam, že svoje behy dobehli.

Mojžiš ? zabil človeka a musel utiecť z Egypta, unikal pred súdom. Dokonca, keď sa stretol v horiacom kríku s Bohom, Pán ho musel v konverzácii zastaviť, lebo vývoriek mal že až. A ozaj ! Mal rečovú vadu. Ale ?! Vyriešil problém otroctva a vyviedol ľud Boží z Egypta na púšť, kde ich mohol Boh opracovávať. Dal im zákon. Na to ako on kráčal s Bohom pozeráme mnohí s obdivom, je pre nás dnes príkladom. Bol Božím priateľom.

Abrahám ? Klamal o svojej žene. Dokonca do zasľúbenej zeme šiel až na druhý pokus. Ale Pán ho spomína vo svojom pozemskom rodokmeni, je vzorom dôvernej vydanosti a vernosti Bohu. Boh sám sa mu dokonca zjavoval. A viete čo ? Boh dokonca zmenil svoj zámer a dal na Abraháma. A premenoval ho, na otca mnohých, opakujem, mnohých národov ! A ozaj, veď my sme dedičia Abrahámvho požehnania !

Jakob ? Bol klamár, ošmekol každého, kto mu prišiel do cesty a s každým nejak vybabral. Zdrhol zo zodpovednosti manžela a nemiloval prvú manželku Leu ako si zaslúžila. Bol dokonca tak silný, že ho Boží Anjel musel zraniť, aby ho premohol. A sám Ješua povedal, že Boh je Bohom Abrahám, Izáka a Jakoba. Sila, že ?

Jonáš ? Unikal zo zodpovednosti, išiel na opačný koniec sveta, ako ho Pán Boh poslal. No vykonal, k čomu bol povolaný a na jeho kázanie sa obrátilo celé mesto a Pán ho nezničil.

Dávid ? Mocný bojovník, nik ho nepremohol, na jeden šup zvalil chlapíka čo bol raz taký veľký a ťažký ako on. Chcel zakryť svoje zlyhanie, neovládol žiadostivosť a zdudzoložil, potom dokonca nechal „soka“ zabiť. A chcel to pred všetkými ututlať a zachovať si reputáciu. Ale Boh o ňom hovorí ako o mužom podľa Jeho srdca. Spísal žalmy, ktoré nás držia v časoch povodní a búrok.

Peter ? Zaprel Pána, čo viac dodať. Ale dal prvú kázeň po Turícoch, viedol prvú cirkev, napísal dve knihy Biblie. Ješua o ňom vravel ako o skale. Že bude viesť novoobrátených k Pánovi. A ozaj, to je ten frajer, ktorý ako jediný zaznamenaný chodil s Ješuom po vode.

Pavol ? Kántril prvú cirkev, kde sa len dalo. Väznil a nepriamo pozabíjal tisíce úprimných veriacich. Ale Boh sa ho dotkol tak, že v ňom zjavil svojho Syna a bez Pavla by sme dnes porozumeli Ješuovmu učeniu oveľa ťažšie. Mimochodom, zapísal takmer, ak nie aj, polovicu Novej Zmluvy. Dobré, že ?

Čo z toho vyplýva ? Že keď aj padáš, zlyhávaš, nech sa Ti stalo čokoľvek, stále si výborný adept no knihy o Pánovi, ktoré nás povzbudia. Stále si výborný adept, aby si viedol ovečky a robil z nich lídrov a dával nám príklad. Stále si výborný adept na písanie piesní a žalmov, ktoré nás v ťažkých časoch pozdvihnú k Pánovi. Stále si výborný adept, aby si svoje povolanie naplnil a svoj beh dobehol až do konca.

Ak si aj myslíš opak, Boh Teba i mňa potrebuje. Áno, Teba, i mňa. Tak hore hlavu, nech si urobil čokoľvek, Boh je väčší. A viete čo ? Zo skúsenosti viem, že modlitby v časoch súženia, sú jedny z najmocnejších. Ak sa Vám i zdá, že je to zlé, že už horšie nemôže byť, hore hlavu, tam kde si, je čas zdvihnúť ruky a chváliť Pána. On Vás, i mňa vidí. Vie a rozumie. čím som starší, vidím, že Boh vidí život oveľa jednoduchšie ako my. Treba zdvihnúť ruky a ako dieťa volať na Ocka, Ockoooo, potrebujem pomoc, pomôž mi, zachráň ma, uzdrav ma, posilni ma, … On nás vytiahne a možno odpovie, potom to ale použi ako svedectvo o Mne 🙂 posiľňuj svojich bratov a sestry.

A čo na záver ? Počuj toto, takto hovorí Slovo Božie Tebe, i mne. Toť, jedna z mojich milovaných statí z Písma.

Izaiáš 60, toto hovorí Slovo Božie Tebe, i mne.

Čítaj pomaly a modli sa, aby Ti dal Duch Svätý porozumenie.

Tak šťastnú cestu 🙂

 

1 Povstaň svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou! 2 Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. 3 A národy pojdú za tvojím svetlom a kráľovia za bleskom, ktorý sa bude skvieť nad tebou. 4 Pozdvihni svoje oči naokolo a vidz! Tí všetci sa shromaždia prijdú tebe! Tvoji synovia prijdú z ďaleka, a tvoje dcéry budú chované pri tvojom boku. Mnohé národy prijdú s bohatstvom na slávu Hospodinovu.5 Vtedy uvidíš a budeš žiariť radosťou, a tvoje srdce sa bude strachovať a rozšíri sa, lebo sa obráti k tebe množstvo mora, sila národov prijde tebe. 6 Množstvo veľblúdov ťa pokryje, dromedári Madianska a Éfy; tí všetci prijdú zo Šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zvestovať chvály Hospodinove. 7 Všetky stáda drobného dobytka Kédara sa shromaždia tebe, barani Nebajota ti budú svätoslúžiť; vystúpia príjemnou obeťou na môj oltár, a tak oslávim dom svojej slávy. 8 A povieš: Kto sú títo, ktorí to letia ako hustý oblak a jako holubi do svojich dier? 9 Lebo na mňa čakajú ostrovy a lode Taršíša najprv, aby dopravily tvojich synov z ďaleka, ich striebro a ich zlato s nimi, na meno Hospodina, tvojho Boha, a na slávu Svätého Izraelovho, lebo ťa oslávi. 10 A synovia cudzinca vystavia tvoje múry, a ich kráľovia ti budú svätoslúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blahovôli zľutujem sa nad tebou. 11 Tvoje brány budú vždycky otvorené, nebudú zavierané ani vodne ani vnoci, aby dopravilk tebe silu pohanov, aj ich kráľovia budú dovedení. 12 Lebo národ a kráľovstvo, ktoré by ti neslúžily, zahynú, a také národy istotne spustnú. 13 Sláva Libanona prijde k tebe, jedľa, jasen a zelenec spolu, ozdobiť miesto mojej svätyne, a tak oslávim miesto svojich nôh. Miesto strádania budú mať vykúpení nevysloviteľnú slávu.14 A pojdú k tebe zohnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spodku tvojich nôh všetci tí, ktorí tebou pohŕdali, a budú ťa volať mestom Hospodinovým, Sionom, príbytkom Svätého Izraelovho. 15 Miesto toho, že si bol opustený a nenávidený, takže nebolo toho, kto by bol prešiel cez teba, učiním ťa večnou pýchou a radosťou pokolenia a pokolenia. 16 A budeš ssať mlieko národov i prsia kráľov budeš ssať a poznáš, že ja Hospodin som tvojím spasiteľom, a tvojím vykupiteľom silný Jakobov. 17 Miesto medi dopravím zlata a miesto železa dopravím striebra a miesto dreva medi a miesto kamenia železa a dám ti za vrchnosť pokoj a za správcov spravedlivosť. 18 Nepočuje sa viacej v tvojej zemi násilí, spustošení a skrúšení v tvojich hraniciach, a nazveš svoje múry spasením a svoje brány chválou. 19 Nebude ti viacej slnce za svetlo vodne, ani čo do blesku, nebude ti svietiť mesiac, ale Hospodin ti bude večným svetlom a tvoj Bôh tvojou okrasou. 20 Nezajde viac tvoje slnce, a tvoj mesiac sa neskryje, lebo Hospodin ti bude večným svetlom, a bude koniec dňom tvojho smútku. 21 A čo do tvojho ľudu, všetci budú spravedliví, na vekbudú dedične vládnuť zemou, mládnik môjho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol oslávený. 22 Najmenší bude v tisíc, a najchatrnejší sa rozmnoží v silný národ. Ja Hospodin to rýchle učiním jeho času.

Takže o tom istom, drahí priatelia. Dôvera,nádej a láska a najväčšia z nich je Láska 🙂

Šalom !