Zdravá strava od Pána

Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou a posväcuje sa to Božím slovom a modlitbou. 

1.Timotejovi 4:4-5

Písmo odhaľuje, že Pán (v pôvodnom hebrejskom jazyku Yahuah – Som Ten, ktorý Som) stvoril veľké množstvo zvierat, ktoré obývajú našu planétu a ďalej uvádza, že niektoré zvieratá boli stvorené pre konkrétny účel, slúžili ako potrava pre ľudstvo 1.Timotejovi 4:3. Hoci veriaci nemá za povinnosť jesť mäso, vegetariánstvo v jeho rôznych formách, ak je praktizované ako náboženská požiadavka, je považované za duchovnú slabosť Rimanom 14:2.

Knihu Genesis môžeme opísať ako knihu začiatkov. Táto kniha bola napísaná Mojžišom, aby poskytla historické záznamy o tom, čo sa stalo, nebola zamýšľaná ako kniha zákonov. Čitatelia by sa nemali domnievať, že zákon od počiatku neexistoval. Prvé vyhlásenie v Písme, týkajúce sa „čistých“ resp. „nečistých“ zvierat sa nachádza v Genesis 7:2, kde dostal Noe príkaz vziať sedem (alebo sedem párov) čistých zvierat a iba jeden pár nečistých.

Keď povedal Pán Noemu, aby postavil obrovskú archu, dal mu jasné inštrukcie o jej veľkosti, zložení a dizajne, Pán však nevidel potrebu inštruovať Noeho o tom, ktoré stvorenia boli čisté a ktoré nie. Inštrukcie Pán a Noeho odpoveď jasne ukazujú, že Noe pochopil, ktoré zvieratá čisté boli a ktoré neboli.

Ku koncu veľkej potopy povedal Pán Noem: „Každý tvor, ktorý žije a hýbe sa, bude vám za pokrm; to vám dávam práve tak, ako zelené byliny.“ Genesis 9:3. V predošlom verši stojí, že aj keď ostalo nažive len zopár ľudí a obrovské a nebezpečné zvieratá Boh zachoval, nemusel sa Noe a jeho rodina týchto zvierat báť.

Verš 3 ukazuje, že zvieratá mali byť človeku na osoh. Boli dané pod vládu človeka rovnako ako zelené rastliny. Niektoré zelené rastliny sú vhodné na jedenie, niektoré ako stavebný materiál, iné pre krásu a pre potechu, ďalšie sú jedovaté a môžeme z nich ochorieť alebo po konzumácii niektorých aj zomrieť. Rovnakým spôsobom sú niektoré zvieratá užitočné ako potrava, iné poskytujú vlákna na odevy, pomáhajú obrábať pôdu alebo nás chránia pred nebezpečenstvom. Po každý krát, keď je v Písme o zvieratách zmienka ako o zdroji potravy alebo v súvislosti s obetami pred horou Sinai, sú to vždy čisté zvieratá. Genesis 15:90 (krava, koza, ovca, holubica a holub) ; Genesis 22:13 (ovca) ; Exodus 12:5 (ovca alebo koza). Zákon o čistých a nečistých zvieratách zreteľne predchádza Starej Zmluve, bez ohľadu na to, akú úlohu môžu zohrať v rámci zmluvy.

Keď bol založený Levitský systém, bolo nutné uzákoniť mnohé záležitosti, ktoré už boli v platnosti dlhší čas. Dva pasáže Písma, Levitikus 11:1-47 a Deutoronomium 14:3-21 objasňujú, ktoré tvory sú oddelené ako vhodné na jedenie a ktoré nie, aj keď tieto pasáže výlučne predpisujú postupy, ktoré boli dávno pred založením Levitského systému. Pojem používaný na označenie tých zvierat, ktorých mäso je prijateľné ku konzumácii je čisté, zatiaľ čo termín používaný pre zvieratá nevhodné na jedenie je nečisté.

Písmo neodhaľuje, prečo Pán Ježiš ustanovil niektoré zvieracie mäso ako vhodné na konzumáciu, zatiaľ čo iné bolo neprijateľné. Nech je dôvod akýkoľvek, Pán Ježiš vie prečo a ako stvoril každé zviera a On rozhodol, ktoré látky sú ku konzumácii vhodné a ktoré nie.

Rôzne pasáže Novej Zmluvy naznačujú, že na zákon čistých, resp. nečistých pochutín pozoroval aj Ježiš (v pôvodnom jazyku Yahusha – Boh, ktorý zachraňuje/oslobodzuje) a Jeho nasledovníci. Horliví náboženskí vodcovia Izraela Ho obviňovali z porušenia ich výkladov náboženského zákona, no nikde nie je záznam, že by Ho niekedy konfrontovali ohľadom Jeho učenia v tejto veci.

Keby obhajoval jedenie nečistého mäsa, bol by to ideálny spôsob ako hanobiť Jeho povesť pred masami. Často chybne interpretovaná pasáž z Marka 7 by náboženských vodcov hlboko znepokojila.

Použitie Marka 7 ako základ na povolenie konzumácie nečistých druhov mäsa ja založený na odlišnom použití gramatiky, ktorý sa vyskytuje iba v pár gréckych rukopisoch.

Skutky 10 nám pomáhajú ku rozlíšeniu čistých a nečistých pokrmov, hoci to nie je hlavným cieľom Petrovej vízie. Dostal videnie od Pána, pokyn, aby zaniesol dobrú správu o Kráľovstve národom a ľuďom mimo židovskej komunity. Počas vízie Peter trikrát odmietol „zabíjať a jesť“ nečisté zvieratá, ktoré sa mu ukázali vo veľkej plachte zostupujúcej z neba (verš 11)a ostal zjavenia zmätený až pokým mu Pán neukázal, že to bolo o ľuďoch a nie o čistých a nečistých zvieratách. Petrovi bolo zjavené, že žiadny človek by nemal byť považovaný za „obecného alebo nečistého“ (verše 28-29).

Táto kapitola končí tým, ako Duch Svätý zostúpil do Kornéliovej domácnosti ako dôkaz, že evanjelium sa rozšírilo na všetky národy. Hoci bola táto časť Písma použitá ako povolenie ku konzumácii nečistých zvierat, v skutočnosti hovorí o presnom opaku. Udalosť sa stala po niekoľkých rokoch histórie Novozákonnej Cirkvi, Peter však napriek tomu odmietol jesť nečisté mäso, dokonca išiel tak ďaleko, že namietal, že nikdy nejedol ničoho poškvrneného ani nečistého (verš 14). Pavol napísal, že všetko, čo Pán Boh stvoril, je dobré a má byť prijímané s vďakou a v pravde a opísal, že všetko stvorené sa posväcuje Božím Slovom a modlitbou .1.Timotej 4:3-5 Slovo použité na opis týchto stvorení, posvätených, nesie dvojitý význam, byť oddelený osobitne od niečoho a byť oddelený osobitne pre niečo. Čisté zvieratá sú tie, ktoré boli oddelené osobitne Slovom Božím od ostatných zvierat a môžu byť použité ako pokrm pre človeka.

Mäso stvorení, ktoré boli označené ako vhodné na pokrm má byť prijímané s ďakovaním tými, ktorí Boha dôverujú a poznajú pravdu.

Benefity zdravého stravovania

Okrem toho, že nás jednoducho držia po živote, aký prospech by nám mala zdravá strava zabezpečovať ? Z hľadiska dôležitosti asi najviac fakt, že by mala posilňovať náš imunitný systém a pomáhať nám chrániť proti chorobám. Je všeobecne známe, že správna a zdravá strava znižuje riziko mnohých ochorení.

Mala by nám tiež umožniť vyhnúť sa problémom s váhou, ktorý zamoril Západný svet. Podľa štatistiky Kalifornskej univerzity z roku 2011, polovica dospelých Európanov a 61 percent Američanov má nadváhu. Situácia je natoľko vážny, že napríklad v USA prehlásilo Centrum prevercie chorôb a ochrany pred nimi obezitu ako národnú epidémiu, pomaly nahradila na prvom mieste v rebríčku nepriateľov zdravia fajčenie. Podľa prieskumov WHO (Svetová zdravotnícka organizácie) z roku 2013 sa úmrtnosť na obezitu za posledných 30 rokov zdvojnásobila, ročne na ňu, žiaľ, umrie až 2,8 milióna dospelých osôb. Aký je stav na Slovensku ? U detí i dospelých sa hýbeme na úrovni 16-17 percent to je zo štatistky OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) z roku 2009. Plus za posledných 10 rokov narástol počet diabetikov trpiacich na srdcovo-cievne ochorenia.

Aké sú biblické zákony, ktoré, ak ich poslúchame, za zasadzujú za podporu zdravia a boj proti chorobám ?

Vyhnite sa mäsu, ktoré Biblia považuje na „nečisté“

Písmo považuje niektoré druhy mäsa, vrátane bravčového a kôrovcov za „nečisté“, čo znamená, že nie sú určené človeku na pokrm. Levitikus 11:4-44 Mnohí si neuvedomujeme, že „zákony o zdravej výžive“, ktorý  nám Pán dal v tomto smere stále platia. V skutočnosti sa zdá, že nám Boh dal tieto inštrukcie, jednoducho preto, že zakázané mäso je pre nás zlé a ako pokrm pre človeka nevhodné. Je mylné sa domnievať, že Pán dal inštrukcie o spôsobe stravovania sa len starovekým Izraelitom, že tvorili súčasť len Starej Zmluvy a boli zrušené Novou.

Ja som O.K., ty si O.K.

J A SOM O.K., TY SI O.K.

Pred pár rokmi sa mi dostala do rúk kniha, ktorá prišla ako odpoveď na moje hľadanie, ako žiť zdravé vzťahy založené na asertivite a autentickosti. Bez pretvárok, v úcte k sebe samému i druhým, rozpoznávajúc hodnotu nielen svoju, ale aj partnera v komunikácii. Mňa osobne sa veľmi dotkla a pomáha mi nastaviťzrkadlo sebe i iným v každodennom živote. Oslovila ma pre jej univerzálnosť a mám na srdci sa o toto poznanie s vami podeliť, v dôvere, že obohatí a skvalitní aj váš život.

Tranzakčná analýza, označovaná aj skratkou TA, je psychoanalitická teória, ktorú v 50.rokoch minulého storočia vyvinul americký psychiater Eric Berne. Medzi ostatnými titulmi vydal aj knihu Ako sa ľudia hrajú. Pojednáva nielen o životných scenároch, o povedomých rozhodnutiach, ktoré často robíme ešte v útlom detskom veku, kedy sa vo veľkej miere rozhoduje, ako budeme žiť a kam naša životná cesta povedie, ale aj o postojoch jedného k druhému vo vzájomnej komunikácii.

Každý človek si od detstva vytvára podvedomý životný plán alebo scenár, podľa ktorého si štrukturuje dlhšie časové úseky či niekedy, žiaľ aj celý život. Vypĺňa ho aktivitami, ktoré podporujú jeho scenár a prinášajú mu uspokojenie. Scenáre sa zvyčajne zakladajú na detských predstavách. Životný scenár sa formuje už v detstve, je posilňovaný rodičmi, ktorí majú to privilégium uviesť nás do života a je potvrdzovaný nasledujúcimi životnými udalosťami. Neraz i skrze zákazy a príkazy, podvedomé rozhodnutia, ktoré sme ako deti prijali, namiesto práv a povolení, s ktorými sme ruka v ruke dar života dostali. Transakčná analýza rozlišuje štyri základné životné postoje:

Ja nie som O. K. – Ty si O. K. (- +) postoj pasívny

Ja nie som O. K. – Ty nie si O. K.(- -) postoj pasívne-agresívny

Ja som O. K. – Ty nie si O. K. (+ -) postoj agresívny

Ja som O. K. – Ty si O. K. (+ +) postoj asertívny

Ja nie som O. K. – Ty si O. K. predstavuje prvotný životný postoj dieťaťa. Dieťa cíti, že si samé nedokáže zaistiť O.K. pocity, v detstve mu chýbalo pohladenie, čas venovaný rodičmi, či bezpečie otcovskej lásky a matkinho náručia a zdrojom týchto pocitov je vždy starostlivosť a pohladenia iných O. K. osôb. V dospelosti sa tento postoj prejavuje želaním byť niekým iným, typu: „Keby som len bol ako ten alebo tamten …“. Vyjadruje často nesmelé, slušné, ohľaduplné, nepriebojné vystupovanie, vyžaruje neistotu, nerozhodnosť, nervozitu, sklon k nezdravej podriadenosti, spoliehanie sa na druhých vo veciach, ktoré má urobiť sám, neustále očakávanie pomoci od druhých, vyhýbanie sa konfliktom, problémy so zvládaním konfliktných situácií, snaha zapáčiť sa, potreba uznania od druhých, atď.

Citové zranenia, stav opustenosti alebo nedostatok lásky dlhodobejšieho charakteru môže viesť človeka k postoju Ja nie som O. K. – Ty nie si O. K., teda že nik nie je schopný uspokojiť jeho túžbu po O.K. pocitoch. Pretože ľudom s týmto postojom chýba pocit základnej životnej dôvery, ktorý sa v prvých dvoch rokoch života nerozvinul, mávajú problémy s hľadaním zmyslu života a odpoveďami na životne dôležité otázky ako sú: Odkiaľ som ? Kam idem ? Prečo som tu ? Čo môžem urobiť ? Ich životným krédom je často konštatovanie, že život nestojí za nič a že nič nemá zmysel. Čo môže viesť až k posadnutosti dokázať ostatným, že ani oni nie sú O.K.. Správanie človeka s týmto postojom vyjadruje chorobný dôraz na dodržiavanie formálnych pravidiel, nutkavú potrebu kontrolovať, kritickosť, nezdravú agresiu, teatrálne výlevy zlosti, pocity krivdy, podozrievavosť, manipulatívnosť. Nepriamo vyjadruje svoje myšlienky, potreby a pocity, vyhýba sa očnému kontaktu, spochybňuje druhých, často používa frázy typu: „To nebude fungovať“, „To nie je fér“, atď

Ľudia, ktorý boli v živote vystavovaný psychickému alebo fyzickému zneužívaniu, často dospejú k postoju Ja som O. K. – Ty nie si O. K.. Takýto človek objaví vlastnú hodnotu, ale vzhľadom na nedostatok pohladení od druhých ľudí, udeľujú si tieto pohladenia sami. Vytvorili si model správania, že všetci sú zlí, ktorý sa prejavuje aroganciou a iróniou. Avšak musíme si uvedomiť, že tento pocit v skutočnosti nepramení zo sily, ale naopak zo slabosti človeka. Každý človek občas pocíti strach zo slabosti a z poníženia, ale skutočne silný človek sa s týmito obavami dokáže vysporiadať. Naopak pohľad do vnútra navonok arogantného a silného človeka ukáže, že tento postoj nie je prejavom skutočnej sily, ale gestom zúfalého človeka, ktorý nedokáže priznať vlastnú slabosť, pozrieť pravde do očí a konfrontovať sa so sebou samým. Vinu za všetko zlé, čo sa im stalo, pripisujú druhým. Obklopuje sa ľuďmi, ktorí ho slepo obdivujú a on nimi v tejto hre na mačku a myš pohŕda. Správanie je arogantné, neustála potreba pocitu prevahy, nezáujem o potreby druhých, problémy s počúvaním druhých, sklon k agresívnemu správaniu a devalvácii, používanie zľahčujúcich poznámok, nedôverčivosť, neochota priznať svoje chyby alebo slabiny, strach zo zneužitia, potreba vyhrávať, prekonať ostatných, atď.

Postoj Ja som O. K. – Ty si O. K. je základom každej zdravej a silnej osobnosti, asertívneho a úprimného človeka. Každý skutočne vnútorne silný človek je O.K., pretože je mierny, zdravo pokorný a uvedomuje si svoju silu. Vie, že môže prekonať prehru i poníženie, lebo postoj jeho srdca je pevný a stály, pozná nielen vlastnú hodnotu, ale uvedomuje si aj dar, ktorým každý človek je. Vie, že k plnosti života potrebuje zdravé vzťahy s druhými. Vo svojom srdci zaujal postoj víťaza, je otvorený, rozhodný, vľúdny, nedáva sa ovládať emóciami, má priamy pohľad do očí, povzbudzuje, kladie otázky, neobhajuje sa, neprekračuje osobný priestor druhého človeka, jeho hodnota nestojí na názoroch druhých ľudí, vie pružne reagovať a prispôsobiť sa situácii. Má dôveru v druhých, vie priznať si chybu bez straty sebavedomia, atď.

Spôsob komunikácie je najviac ovplyvnený vzájomnými postojmi komunikujúcich. Zdravá sebadôvera sa prejavuje vyrovnanosťou, kľudom, dobrou náladou, spokojnosťou, nádejou a naopak pocit „Ja nie som O.K.“ neistotou, zmätenosťou, obavami zo zlyhania, nesmelosťou, pochybnosťami o sebe samom. Dôvera k ostatným ľuďom a k životu sa prejavuje otvorenosťou, záujmom o potreby druhých, pozitívnymi očakávaniami, nedôvera naopak podozrievavosťou, odporom, udržiavaním si odstupu, podceňovaním a negatívnymi očakávaniami.

Z toho vychádzajú i reakcie druhých na osoby s jednotlivými životnými postojmi.

Postoj (- +) je vnímaný ako príjemné, síce snaživé, ale nedôveryhodné vystupovanie, môže byť považované i za známku slabosti alebo priamu či nepriamu výzvu k zneužitiu.

Postoj (- -) vyvoláva odmietavý postoj, podráždenosť a snahu o slovnú odvetu, čo spätne posiluje pocit „Nie som O.K.“ a ako v cyklickom kruhu potvrdzuje negatívne očakávania.

Postoj (+ -) môže vyvolať konfrontáciu kto z koho, prechod do protiútoku, snahu o konflikt, obranný postoj, resp. ústup do ofenzívy, stiahnutie sa, v obidvoch prípadoch avšak nátlak vedie len k vonkajšiemu prispôsobeniu sa okolnostiam, nie k trvalej zmene postoja k životu a správania sa.

Postoj (+ +) pôsobí dojem dôveryhodnosti, celistvosti, presvedčivé vystupovanie, tlmí nepriateľské reakcie, napomáha konštruktívnosti konania, hľadá riešenia a pozerá vpred.

Mnohým sa stalo, že v detstve či čase dospievania boli formovaní v rodine, vzťahoch v blízkom okolí, od autorít v škole či v práci vetami, ktoré im „napomohli“ pri rozhodovaní sa pre životný scenár. Patria tam napr. frázy, ktoré vyvolávajú napr. pocity nedostatočnosti, ako: Nebuď sám sebou!, Nebuď ako dieťa!, Nerob to!, Nedospievaj!, Nebuď dôležitý!, Nemysli!, Necíť!, Navyjadruj sa ! Musíš byť dokonalý, lebo keď nebudeš dokonalý, nikto ťa nebude mať rád! Buď perfektný!, Rob mi radosť!, Buď silný!, Ponáhľaj sa!,…) .

Ku budujúcim slovám patria slova prijatia, vyjadrenia hodnoty, pomáhajúce ku budovaniu zdravej dôvery sú napr. Si O.K. taký aký si!, Poteš sám seba!, Buď otvorený a vyjadri svoje túžby!, Urob to!, Máš čas, neponáhľaj sa! Povedz mi, ako to vidíš ty, čo si o tom myslíš, atď

Chcem, prosím, zdôrazniť, že vo vyššie uvedenom ide o trvalé spôsoby správania sa, ktoré sa cyklicky opakujú počas dlhšieho časového obdobia.

Byť asertívny, znamená prevziať zodpovednosť a rozhodnúť sa pre tento postoj, túto formu správania. Jeden múdry muž povedal: Robte druhým to, čo chcete, aby robili druhí vám. A toto pravidlo je plne platné a funguje. Kľúčové slovo je dôvera, v prostredí dôvery rastieme, rozvíjame sa, napĺňame naše túžby a sny, dokonca aj neurovedy v posledných rokoch objavujú, že v prajnom prostredí zdravých vzťahov sa uzdravuje a obnovuje aj ľudský mozog.

Koper, Slovinsko

Nápad na výlet do Koperu sa zrodil spontánne, spojiť príjemné s užitočným a využiť príležitosť, ktorá sa otvorila. Vidieť ako funguje námorný prístav, a spojiť ho s oddychom pri našom najbližšom mori.

V neveľkom zálive na pobreží Jadranského mora, necelých 6 hodín jazdy na juhozápad od Bratislavy leží náš najbližší námorný prístav Koper. Vďaka svojej výnimočnej polohe spája strednú a východnú Európu so stredozemím.
Samotné mesto Koper má asi 25.000 obyvateľov. Prvé osídlenia tam vybudovali starí Gréci a neskôr patrila malá osada, v pôvodnom jazyku Capodistria, pod Rímsku ríšu. Neskôr sa zmocnili mesta Tersťania, Lombarďaniaa Benátčania. Od 18.storočia mesto patrilo pod Rakúsko-Uhorsko a po prvej svetovej vojne pripadlo Taliansku. O pár desiatok rokov neskôr po viacerých prieťahoch pripadol Koper vtedajšej Juhoslávii. V tom čase ho tým pádom opustila väčšina talianskej populácie a mesto sa začalo meniť na centrum priemyslu. Od roku 1991
je súčasťou samostaného Slovinska.

DSCN9750
Talianskeho vplyvu sa ale stále nezbavilo, v školách je taliančina druhým jazykom, v meste sa ňou bežne dohovoríte. Nápisy na obchodoch, smerové tabule sú rovnako v slovinskom i v talianskom jazyku. Históriu mesta som spomenul veľmi stručne zámerne. Počas mojej návštevy minulé leto som nadobudol dojem, že sa i tak všetko v meste točí okolo prístavu, ktorý sa stal hlavnou dominantou mesta.

Kvôli turizmu alebo kúpaniu by som do Koperu ani nešiel. Prístav samotný zaberá jeho väčšiu časť a pre budúcnosť sa plánuje jeho ďalšia expanzia. Historické centrum mesta sa dá obehať za hodinu. Na mňa pôsobilo veľmi pokojne, s ľahkým južanským šmrncom. Úzke kamenné uličky, susedia si môžu z okna do okna pomaly ruku podať, kaviarne,
reštaurácie. Turistov minimálne, do Koperu sa chodí najmä za prácou a nákupmi. Miestni sú veľmi priateľskí, slovinčina je veľmi podobná nášmu jazyku.

DSCN9733

Tak som aj urobil a zvyšok času v Koperi som strávil v prístave a ak sa to tak dá nazvať, v priemyselnej zóne, ktorá obkolesuje hlavnú prístupovú cestu doň. Jedna logistická firma vedľa druhej, miestni mi povedali, že ich je tam na 5×5 km asi 300. Koper sa stal časom obchodným uzlom medzi Talianskom a Slovinskom. Prístav je intermodálnym strediskom, kde sa stretávajú rozličné dopravné a prekladacie systémy. Je vybavený technológiou RO-RO (horizontálny spôsob prekládky kolesovej techniky), zariadeniami na prekladanie a skladovanie kusových zásielok,
nadrozmerných nákladov, kontajnerov, automobilov, hromadných a tekutých nákladov i živého dobytka. Základné činnosti ako prekládka nákladu, skladovanie či rôzne doplnkové služby sú vykonávané v dvanástich špecializovaných termináloch. Všetky terminály sú priamo napojené na verejnú cestnú a železničnú sieť.

DSCN9725

Dennodenne plávajú lode z východnej Ázie, najmä z Číny, ale aj z iných končín, naložené tovarmi pre strednú Európu. Prístav ponúka vyspelé logistické a distribučné centrum v mimoriadne výhodnej polohe. Vzdialenosť z Koperu do metropol v tomto regióne je nepomerne menšia ako do severných prístavov. V prípade Bratislavy je do Koperu
po železnici dvakrát bližšie ako napríklad do Hamburgu.