Yom HaKippurim – Deň zmierenia

Včera, 20.09.2018 po západe slnka začal druhý z tohotoročných židovských sviatkov, Yom Kippur alebo presnejšie, Yom HaKippurim, v množnom čísle, deň zmierení alebo opäť presnejšie, deň prikrytí. Prvým tohtoročným sviatkom bol Rosh HaShannah, deň trúb alebo deň trúbenia. Čas príprav na príchod Ženícha, ktorý sa zaručene vráti.

Yom HaKippur má svoj pôvod v čase, keď Pán vodil Izraelitov po púšti a dával im Svoje inštrukcie, Tóru, čo sa u nás prekladá ako Zákon. Zaznamenáva ho kniha Levitikus.

Levitikus 23:26-32

26 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 27 Len desiateho dňa toho siedmeho mesiaca – bude to deň Kippúrim – budete mať sväté shromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeť Hospodinovi. 28 A nebudete robiť nijakej práce toho istého dňa, lebo je to deň pokrytia hriechov pokryť na vás hriech pred Hospodinom, vaším Bohom. 29 Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa neponižovala toho dňa, bude vyťatá zo svojho ľudu, 30 a každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, jakúkoľvek, zatratím tú dušu a vytnem zprostred jej ľudu. 31 Nebudete robiť nijakej práce, čo bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. 32 Sobotou odpočinutia vám to bude, a budete ponižovať svoje duše deviateho dňa toho mesiaca večer, od večera do večera budete svätiť svoju sobotu.

Bol to deň, kedy Najvyšší Kňaz vchádzal do Svätyne Svätých urobiť zmierenie za celý Izrael. Boli vybraný dvaja capovia, jeden z nich, hebr. Chatat, symbolicky obetovaný za prikrytie hriechov celého národa. Druhý cap, hebr. Az´azel (obetný baránok) bol privedený ku kňazovi a ten položil svoje ruky na capovu hlavu a vyznával hriechy Izraela. Následne bol tento cap poslaný na púšť, kde i uhynul, akoby symbolicky zobral hriechy národa z jeho stredu.

V tom čase, keďže židovský deň začína pri západe slnka, sa ľudia postili od jedla i vody do západu slnka nasledujúceho dňa a Pán prikázal nerobiť nijakú prácu, teda dnes v Izraeli nekúpite ani klinec.

Hlavným posolstvom je však ponižovať svoje duše.  Čo to znamená ? Keď sa chceme ponížiť, musíme vedieť pred kým a tým pádom, toho druhého musíme vyvyšovať. Ponižovať sa pred Pánom teda znamená, Jeho vyvyšovať. Teda, Pane, potrebujem Tvoju pomoc. Hebrejské slovo pre použité v tomto verši je „awnaw“, s výkladmi: ponižovať sa, pokorovať sa, skloniť sa, podriadiť sa, stíšiť sa a iné.

Obetný Baránok už obetovaný bol, raz navždy, Mesiáš Ješua, za všetky naše hriechy, minulé, prítomné i tie budúce. On vstúpil ako Veľkňaz do Svätyne Svätých.

Židia tradične spájajú Yom HaKippurim s modlitbou, pokáním, pôstom a štedrosťou. Skutky charity a zdieľania sa, delenia, sú vždy v Biblii spájané s požehnaním.

2.Korinťanom 9:7-11

7 Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. 8 Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, 9 ako je napísané: Rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky. 10 A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. 11 Z každej stránky budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu.

Náš rok 2018 je v hebrejskom kalendári rok 5778 končí. Ide o tzv. jubilejný rok (pozri Levitikus 25), ktorý sa opakuje každých 49 rokov. Rok, kedy bol každý Izraelita povinný odpustiť dlhy, prepustiť bratov, ktorý mu slúžili, atď.

Šalom.

Jaroslav Lenár

21.09.0218

 

 

Pridaj komentár