Pravda a pravda

Klíma na Slovensku týchto dní je dosť hustá, mení sa ako marcové počasie, isté však je, že sa niečo deje. Ako národ sme dostali v priebehu pár dní lekciu z naivity, kedy sme zistili, že popovok, ktorý si na športových zápasoch ako fanúšikovia kričíme „My sme tu doma.“, je pravdivý len čiastočne, resp. pramálo. Politická situácia k „neistote“ iba prospieva a pospolitý ľud sa búri a dožaduje sa „spravodlivosti“ a „potrestania vinníkov.“

Malo by to byť výstražným mementom najmä pre nás kresťanov, ktorý na rozdiel od mnohých, ktorí hlučne nehlučným spôsobom napĺňajú námestia piatok večer, čo večer by sme sa mali prebrať. Kto by mal zdvihnúť bojovú zástavu, ak nie my ? Kričí sa a hovorí veľa o pravde. Kde je pravda ? Alebo lepšie položená otázka je, kto je pravda ? 2000 rokov dozadu sa spýtal jedného múdreho učiteľa z Nazareta túto otázku jeden rímsky politik, ktorý mal pod správou vtedajší Izrael ako zástupca okupovateľskej Rímskej ríše. Ten učiteľ z Nazareta sa volal Ješua, ten Prorok, o ktorom hovoril 3500 rokov dozadu Mojžiš, že ho máme vo všetkom počúvať a nasledovať, že On je Ten Boží Mesiáš.

Ješua nedal Pilátovi odpoveď, že pravdu majú Židia alebo Rimania, tá alebo oná politická strana, ale ostal ticho, lebo Pravda samotná stála pre Ním a nebolo treba ďalších slov. Už predtým sa Ješuu pýtal, Kto je a On mu povedal smelo a priamo. Ješua nenaplnil vyriešenie politickej situácie v Izraeli ako od neho väčšina skutočnej Pravdy neznalého ľudu očakávala. Práve naopak, pri každom slove nabádal, aby sme začínali od seba a obracali sa ku nášmu Otcovi. Otec má v hebrejčine aj význam zdroja. A Otec hovorí, modlite sa za tých, ktorí vám zle robia, dobre čiňte tým, ktorí vás prenasledujú. Pavol k tomu vo svojich listoch pridal, aby sme sa modlili a prihovárali  za kniežatá v národe (v reči tejto doby, za vlády v krajinách), v ktorom žijeme. Nie je tam ani slovo o štrajkoch a verejných zrhomaždeniach vo forme protestu na námestiach. Toto nepíšem pre tých, ktorí pravdu nepoznajú, ale pre kresťanov a tých, ktorí sa k Ješuovi z Nazareta hlásia ako ku svojmu Bohu a Pánovi. Náš boj už totiž nie je proti telu a krvi (teda ľuďom), ale proti mocnostiam temnoty. Voči duchovnému nepriateľovi, ktorí navádza ľudí na zlé chodníky, náš boj je proti tomu, ktorý len klame, kradne a zabíja.

Pavol, ako ten, ktorého si Boh vybral, aby v ňom zjavil pohanom Svojho Syna, v liste Rimanom píše, že každá krajina, národ má vládu akú si zaslúži. Skôr by sme sa mali pýtať opačne. Prečo máme na Slovensku takúto vládu ? Kde sme spali, my kresťania ? My, ktorí pravdu poznáme, kde sme boli ? Koho je to zodpovednosť, ak nie naša, ktorí vieme „ako to naozaj chodí ?“ Možno je čas odsunúť žabomyšie vojny a spojiť sa, naozaj ako jedno telo, v poslušnosti Kráľovi. Jeho sme veľvyslanci, nie členovia politických strán.

V knihe Joelovi nám Boh ponechal záznam o tom, akým spôsobom a za akých podmienok On mám moc ktorúkoľvek krajinu uzdraviť. Nielen duchovnú, ale aj tú fyzickú. Čo slovo Božie hovorí, pre nás zapísal Joel, v druhej kapitole svojho záznamu:

12  Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku.

13  A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé.

14  Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný a liatu obeť Hospodinovi, vášmu Bohu.

15  Trúbte na trúbu na Sione, zasväťte pôst, svolajte shromaždenie!

16  Shromaždite ľud, posväťte obec, svolajte starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú prsia; nech vyjde ženích zo svojej izby a nevesta zo svojej komory!

17  Kňazi, svätoslužobníci Hospodinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi oltárom a nech povedia: Zľutuj sa, Hospodine, nad svojím ľudom a nevydaj svojho dedičstva v potupu, aby nad nimi panovali pohania. Prečo majú povedať medzi národami: Kde je ich Bôh?

18  Vtedy zahorí Hospodin žiarlivosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom.

19  A Hospodin odpovie a riekne svojmu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vínnu šťavu aj olej, a nasýtite sa toho, ani vás nevydám viacej v potupu medzi pohanmi.

20  Vzdialim od vás ta preč severného nepriateľa a zaženiem ho do vypráhlej zeme pustej, jeho predný voj k východnému moru a jeho zadný voj k západnému moru, a vystúpi jeho smrad a vystúpi jeho zápach, lebo vykonal veľkú vec.

21  Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin učiní veľkú vec.

22  Nebojte sa, zvieratá mojich polí. lebo sa budú zelenať pasienky pustiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu.

23  A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravedlivosti, a sošle vám hojný dážď, podzimný i jarný, najprv.

24  Humná sa naplnia obilím a preše budú oplývať vínnou šťavou a olejom.

25  A nahradím vám roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké vojsko, ktoré som posielal na vás.

26  A tak budete jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Hospodina, svojho Boha, ktorý učinil s vami predivné veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky.

27  A poznáte, že ja som prostred Izraela a že ja Hospodin som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky.

Keď sa Ješuu pýtali, čo bude predzvesťou Jeho druhého príchodu, nepovedal najskôr čo, ale vystríhal nás k bdelosti, aby sme sa nenechali nikým zviesť a oklamať. Možno nás všetko, čo sa deje okolo, chce od nasledovania Ješuu vyrušiť. Aby sme hľadali len tú svetsku“pravdu“, namiesto tej skutočnej Pravdy, Syna Božieho.

Preto aj pre tento prípad, buď Tvoja vôľa, Otecko nebeský, aj pre túto krajinu slovenskú, ako na nebi si     o nás sníval, o našom chodení s Tebou a nasledovaní Tvojho Syna, nech sa stane aj tu na zemi. Amein.

 

Jaroslav Lenár

21.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár