Pravda a pravda

Klíma na Slovensku týchto dní je dosť hustá, mení sa ako marcové počasie, isté však je, že sa niečo deje. Ako národ sme dostali v priebehu pár dní lekciu z naivity, kedy sme zistili, že popovok, ktorý si na športových zápasoch ako fanúšikovia kričíme „My sme tu doma.“, je pravdivý len čiastočne, resp. pramálo. Politická situácia k „neistote“ iba prospieva a pospolitý ľud sa búri a dožaduje sa „spravodlivosti“ a „potrestania vinníkov.“

Malo by to byť výstražným mementom najmä pre nás kresťanov, ktorý na rozdiel od mnohých, ktorí hlučne nehlučným spôsobom napĺňajú námestia piatok večer, čo večer by sme sa mali prebrať. Kto by mal zdvihnúť bojovú zástavu, ak nie my ? Kričí sa a hovorí veľa o pravde. Kde je pravda ? Alebo lepšie položená otázka je, kto je pravda ? 2000 rokov dozadu sa spýtal jedného múdreho učiteľa z Nazareta túto otázku jeden rímsky politik, ktorý mal pod správou vtedajší Izrael ako zástupca okupovateľskej Rímskej ríše. Ten učiteľ z Nazareta sa volal Ješua, ten Prorok, o ktorom hovoril 3500 rokov dozadu Mojžiš, že ho máme vo všetkom počúvať a nasledovať, že On je Ten Boží Mesiáš.

Ješua nedal Pilátovi odpoveď, že pravdu majú Židia alebo Rimania, tá alebo oná politická strana, ale ostal ticho, lebo Pravda samotná stála pre Ním a nebolo treba ďalších slov. Už predtým sa Ješuu pýtal, Kto je a On mu povedal smelo a priamo. Ješua nenaplnil vyriešenie politickej situácie v Izraeli ako od neho väčšina skutočnej Pravdy neznalého ľudu očakávala. Práve naopak, pri každom slove nabádal, aby sme začínali od seba a obracali sa ku nášmu Otcovi. Otec má v hebrejčine aj význam zdroja. A Otec hovorí, modlite sa za tých, ktorí vám zle robia, dobre čiňte tým, ktorí vás prenasledujú. Pavol k tomu vo svojich listoch pridal, aby sme sa modlili a prihovárali  za kniežatá v národe (v reči tejto doby, za vlády v krajinách), v ktorom žijeme. Nie je tam ani slovo o štrajkoch a verejných zrhomaždeniach vo forme protestu na námestiach. Toto nepíšem pre tých, ktorí pravdu nepoznajú, ale pre kresťanov a tých, ktorí sa k Ješuovi z Nazareta hlásia ako ku svojmu Bohu a Pánovi. Náš boj už totiž nie je proti telu a krvi (teda ľuďom), ale proti mocnostiam temnoty. Voči duchovnému nepriateľovi, ktorí navádza ľudí na zlé chodníky, náš boj je proti tomu, ktorý len klame, kradne a zabíja.

Pavol, ako ten, ktorého si Boh vybral, aby v ňom zjavil pohanom Svojho Syna, v liste Rimanom píše, že každá krajina, národ má vládu akú si zaslúži. Skôr by sme sa mali pýtať opačne. Prečo máme na Slovensku takúto vládu ? Kde sme spali, my kresťania ? My, ktorí pravdu poznáme, kde sme boli ? Koho je to zodpovednosť, ak nie naša, ktorí vieme „ako to naozaj chodí ?“ Možno je čas odsunúť žabomyšie vojny a spojiť sa, naozaj ako jedno telo, v poslušnosti Kráľovi. Jeho sme veľvyslanci, nie členovia politických strán.

V knihe Joelovi nám Boh ponechal záznam o tom, akým spôsobom a za akých podmienok On mám moc ktorúkoľvek krajinu uzdraviť. Nielen duchovnú, ale aj tú fyzickú. Čo slovo Božie hovorí, pre nás zapísal Joel, v druhej kapitole svojho záznamu:

12  Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku.

13  A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé.

14  Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný a liatu obeť Hospodinovi, vášmu Bohu.

15  Trúbte na trúbu na Sione, zasväťte pôst, svolajte shromaždenie!

16  Shromaždite ľud, posväťte obec, svolajte starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú prsia; nech vyjde ženích zo svojej izby a nevesta zo svojej komory!

17  Kňazi, svätoslužobníci Hospodinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi oltárom a nech povedia: Zľutuj sa, Hospodine, nad svojím ľudom a nevydaj svojho dedičstva v potupu, aby nad nimi panovali pohania. Prečo majú povedať medzi národami: Kde je ich Bôh?

18  Vtedy zahorí Hospodin žiarlivosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom.

19  A Hospodin odpovie a riekne svojmu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vínnu šťavu aj olej, a nasýtite sa toho, ani vás nevydám viacej v potupu medzi pohanmi.

20  Vzdialim od vás ta preč severného nepriateľa a zaženiem ho do vypráhlej zeme pustej, jeho predný voj k východnému moru a jeho zadný voj k západnému moru, a vystúpi jeho smrad a vystúpi jeho zápach, lebo vykonal veľkú vec.

21  Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin učiní veľkú vec.

22  Nebojte sa, zvieratá mojich polí. lebo sa budú zelenať pasienky pustiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu.

23  A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravedlivosti, a sošle vám hojný dážď, podzimný i jarný, najprv.

24  Humná sa naplnia obilím a preše budú oplývať vínnou šťavou a olejom.

25  A nahradím vám roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké vojsko, ktoré som posielal na vás.

26  A tak budete jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Hospodina, svojho Boha, ktorý učinil s vami predivné veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky.

27  A poznáte, že ja som prostred Izraela a že ja Hospodin som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky.

Keď sa Ješuu pýtali, čo bude predzvesťou Jeho druhého príchodu, nepovedal najskôr čo, ale vystríhal nás k bdelosti, aby sme sa nenechali nikým zviesť a oklamať. Možno nás všetko, čo sa deje okolo, chce od nasledovania Ješuu vyrušiť. Aby sme hľadali len tú svetsku“pravdu“, namiesto tej skutočnej Pravdy, Syna Božieho.

Preto aj pre tento prípad, buď Tvoja vôľa, Otecko nebeský, aj pre túto krajinu slovenskú, ako na nebi si     o nás sníval, o našom chodení s Tebou a nasledovaní Tvojho Syna, nech sa stane aj tu na zemi. Amein.

 

Jaroslav Lenár

21.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klopte a otvoria vám

V polovici 15.storočia sa narodil v chudobnej rodine neznámeho rezbára zaujímavý chlapík, ktorého príbeh môže byť veľmi inšpiratívny. Syn židovskej matky a janovského rezbára. Ten v ňom rozpoznal talenty a urobil všetko pre to, aby mohol študovať a zbierať skúsenosti. Rozpoznal, čo ho baví a aj napriek skromnému rodinnému rozpočtu ho posielal pracovať na rôzne miesta, aby získal zručnosť a skúsenosti, neskôr aj na školy, kde mohol študovať to, čo ho bavilo. Zaujímala ho geografia, matematika. Študoval staré knihy, mapy moreplavov a bol vášnivý čitateľ Biblie. Už v 14tich rokoch sa dostal ako člen posádky na lodné výpravy do vtedy prebádaných oblastí Stredozemného mora a pozdĺž Afriky, Veľkej Británie, krajín pod správou Vikingov. Vtedy bolo pirátstvo úplne bežnou záležitosťou a každá cesta bola veľkým dobrodružstvom a učil sa spoliehať na zdroj svojho života v ťažkých situáciách, bojoch.

V svetonázore ľudí 15.storočia mala Zem ešte stále rôzne tvary, od kocky, cez dosku, po polkruh. Vytrvalý čitateľ Božieho Slova však v žalmoch kráľa Dávida čítal, že Pánova je zem, i všetko, čo ju napňlňa, okruh zeme i tí, ktorí na ňom bývajú. Moreplavci tých čias už zvládali cesty okolo pobrežia Európy, Afriky, až po Áziu. Veľkou neznámou ostával Atlantický oceán, ktorý mal prezývku More temnoty. Historické záznamy z minulých storočí zaznamenali viaceré záhadné zmiznutia lodí, stroskotania, čo podporovalo myšlienku, že keďže zem je tvaru dosky, asi „tam“ naozaj končí.

Mladý moreplavec sa v srdci Božieho Slova držal, rástol v dôvere. Túžil dokázať, že Biblia má pravdu a že Zem je naozaj guľatá. Čo bola v tých časoch odvážna, ba priamo prevratná myšlienka.  V rozmachu námornej prepravy a obchodu, ruka v ruke so skúsenosťami, kedy sa preslávil ako zručný a schopný moreplavec, dostal sa na kráľovské dvory, kde pred vladármi prezentoval svoj zámer, oboplávať zem a priplávať do Indie opačným smerom. Hľadal naň finančnú podporu a takto obišiel vtedajšie veľmoci, Anglicko, severské krajiny,  Portugalsko, Taliansko, Korziku, Janovskú, Benátsku republiku. Chodil od dvora ku dvoru, bezúspešne. Mal asi 40 rokov, keď pozbieral sily na posledný pokus a namieril si to na španielsky kráľovský dvor. Krajina bola v rozklade, zúrila inkvizícia, Židia boli z krajiny vyháňaní, rozdiel medzi zo svetského pohľadu chudobnými a bohatými bol až priepastný. Španielsky kráľ Ferdinand pri pohľade na štátnu pokladnicu pokrútil hlavou. Dôveru v slovo Pýtajte si a dostanete potvrdzoval svojimi požiadavkami, že chcel nielen finančnú podporu, ale chcel sa stať po dosiahnutí ciela najvyššie postaveným admirálom kráľovských služieb, pričom si nárokoval byť správcom všetkých objavených území. Odpoveď boal nie a on odišiel na pokraji zúfalstva chudobný a sklamaný na oslíkovi domov.

Boh stvoril ženu ako pomoc mužovi, aby naplnil svoje poslanie, preto zrejme prehovoril do srdca španielskej kráľovnej Izabely a tá sa rozhodla, že celú výpravu zafinancuje. Keďže roku 1492 boli všetci Židia zo Španielska vyhnaní, dosť možné, že peniaze pochádzali zo zlata, ktoré im Španieli nakradli. Keď ho na ceste domov niekoľko desiatok kilometrov od kráľovského paláca zastavili, že kráľovná súhlasila, podľa zdrojov jeho osobného pisára, ktorému sa zveroval počas plavieb cez Atlantik, poslom neveril a museli ho dlho presviedčať, aby sa vrátil. Nechal sa presvedčiť a tam sa jeho príbeh otočil. Tento pán sa volal Krištof Kolumbus.

Aj jeho príbeh môže byť povzbudením o Božej vernosti, nevieme, kedy a ako si nás Pán použije, jedno je však isté, že čo začal, má perfektne naplánované a od svojho zámeru neodstúpi. Lebo je verný a nemôže ísť sám proti sebe. Chváľte Pána, národy všetky, vy všetci ľudia vzdajte mu slávu, lebo mocná je Jeho láska k nám a Jeho vernosť trvá na veky. Haleluyah !

 

Matúš 7:7-11

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia!

 

Jaroslav Lenár, 16.03.2018

 

O krvi

Had predstavuje v Biblii zlo a zlého. Človek je Bohom stvorený je rovnaký spôsob fungovania a na rovnaký charakter ako Stvoriteľ sám. Biblia píše, že život je v krvi.

Aj tu sme víťazi, človek má teplotu krvi medzi 36 a 37 stupňov Celzia, teda teplú krv. Had má studenú krv, okolo 15-18 stupňov. Teplejšia krv nám umožňuje vyšší výkon, vyššiu rýchlosť i vytrvalosť. Teda keby sme mali pretekať, had nemá šancu, môže chvíľku s nami držať tempo, ale potom odpadne.

Rovnako tak teda aj zlý, chodí okolo ako zúriaci lev, ale ako je písané, keď pokúša a sme pevní a stáli, odíde. Haleluyah !

1.Korinťanom 15:57-58

57 Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 58 A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi.