Zdravá strava od Pána

Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou a posväcuje sa to Božím slovom a modlitbou. 

1.Timotejovi 4:4-5

Písmo odhaľuje, že Pán (v pôvodnom hebrejskom jazyku Yahuah – Som Ten, ktorý Som) stvoril veľké množstvo zvierat, ktoré obývajú našu planétu a ďalej uvádza, že niektoré zvieratá boli stvorené pre konkrétny účel, slúžili ako potrava pre ľudstvo 1.Timotejovi 4:3. Hoci veriaci nemá za povinnosť jesť mäso, vegetariánstvo v jeho rôznych formách, ak je praktizované ako náboženská požiadavka, je považované za duchovnú slabosť Rimanom 14:2.

Knihu Genesis môžeme opísať ako knihu začiatkov. Táto kniha bola napísaná Mojžišom, aby poskytla historické záznamy o tom, čo sa stalo, nebola zamýšľaná ako kniha zákonov. Čitatelia by sa nemali domnievať, že zákon od počiatku neexistoval. Prvé vyhlásenie v Písme, týkajúce sa „čistých“ resp. „nečistých“ zvierat sa nachádza v Genesis 7:2, kde dostal Noe príkaz vziať sedem (alebo sedem párov) čistých zvierat a iba jeden pár nečistých.

Keď povedal Pán Noemu, aby postavil obrovskú archu, dal mu jasné inštrukcie o jej veľkosti, zložení a dizajne, Pán však nevidel potrebu inštruovať Noeho o tom, ktoré stvorenia boli čisté a ktoré nie. Inštrukcie Pán a Noeho odpoveď jasne ukazujú, že Noe pochopil, ktoré zvieratá čisté boli a ktoré neboli.

Ku koncu veľkej potopy povedal Pán Noem: „Každý tvor, ktorý žije a hýbe sa, bude vám za pokrm; to vám dávam práve tak, ako zelené byliny.“ Genesis 9:3. V predošlom verši stojí, že aj keď ostalo nažive len zopár ľudí a obrovské a nebezpečné zvieratá Boh zachoval, nemusel sa Noe a jeho rodina týchto zvierat báť.

Verš 3 ukazuje, že zvieratá mali byť človeku na osoh. Boli dané pod vládu človeka rovnako ako zelené rastliny. Niektoré zelené rastliny sú vhodné na jedenie, niektoré ako stavebný materiál, iné pre krásu a pre potechu, ďalšie sú jedovaté a môžeme z nich ochorieť alebo po konzumácii niektorých aj zomrieť. Rovnakým spôsobom sú niektoré zvieratá užitočné ako potrava, iné poskytujú vlákna na odevy, pomáhajú obrábať pôdu alebo nás chránia pred nebezpečenstvom. Po každý krát, keď je v Písme o zvieratách zmienka ako o zdroji potravy alebo v súvislosti s obetami pred horou Sinai, sú to vždy čisté zvieratá. Genesis 15:90 (krava, koza, ovca, holubica a holub) ; Genesis 22:13 (ovca) ; Exodus 12:5 (ovca alebo koza). Zákon o čistých a nečistých zvieratách zreteľne predchádza Starej Zmluve, bez ohľadu na to, akú úlohu môžu zohrať v rámci zmluvy.

Keď bol založený Levitský systém, bolo nutné uzákoniť mnohé záležitosti, ktoré už boli v platnosti dlhší čas. Dva pasáže Písma, Levitikus 11:1-47 a Deutoronomium 14:3-21 objasňujú, ktoré tvory sú oddelené ako vhodné na jedenie a ktoré nie, aj keď tieto pasáže výlučne predpisujú postupy, ktoré boli dávno pred založením Levitského systému. Pojem používaný na označenie tých zvierat, ktorých mäso je prijateľné ku konzumácii je čisté, zatiaľ čo termín používaný pre zvieratá nevhodné na jedenie je nečisté.

Písmo neodhaľuje, prečo Pán Ježiš ustanovil niektoré zvieracie mäso ako vhodné na konzumáciu, zatiaľ čo iné bolo neprijateľné. Nech je dôvod akýkoľvek, Pán Ježiš vie prečo a ako stvoril každé zviera a On rozhodol, ktoré látky sú ku konzumácii vhodné a ktoré nie.

Rôzne pasáže Novej Zmluvy naznačujú, že na zákon čistých, resp. nečistých pochutín pozoroval aj Ježiš (v pôvodnom jazyku Yahusha – Boh, ktorý zachraňuje/oslobodzuje) a Jeho nasledovníci. Horliví náboženskí vodcovia Izraela Ho obviňovali z porušenia ich výkladov náboženského zákona, no nikde nie je záznam, že by Ho niekedy konfrontovali ohľadom Jeho učenia v tejto veci.

Keby obhajoval jedenie nečistého mäsa, bol by to ideálny spôsob ako hanobiť Jeho povesť pred masami. Často chybne interpretovaná pasáž z Marka 7 by náboženských vodcov hlboko znepokojila.

Použitie Marka 7 ako základ na povolenie konzumácie nečistých druhov mäsa ja založený na odlišnom použití gramatiky, ktorý sa vyskytuje iba v pár gréckych rukopisoch.

Skutky 10 nám pomáhajú ku rozlíšeniu čistých a nečistých pokrmov, hoci to nie je hlavným cieľom Petrovej vízie. Dostal videnie od Pána, pokyn, aby zaniesol dobrú správu o Kráľovstve národom a ľuďom mimo židovskej komunity. Počas vízie Peter trikrát odmietol „zabíjať a jesť“ nečisté zvieratá, ktoré sa mu ukázali vo veľkej plachte zostupujúcej z neba (verš 11)a ostal zjavenia zmätený až pokým mu Pán neukázal, že to bolo o ľuďoch a nie o čistých a nečistých zvieratách. Petrovi bolo zjavené, že žiadny človek by nemal byť považovaný za „obecného alebo nečistého“ (verše 28-29).

Táto kapitola končí tým, ako Duch Svätý zostúpil do Kornéliovej domácnosti ako dôkaz, že evanjelium sa rozšírilo na všetky národy. Hoci bola táto časť Písma použitá ako povolenie ku konzumácii nečistých zvierat, v skutočnosti hovorí o presnom opaku. Udalosť sa stala po niekoľkých rokoch histórie Novozákonnej Cirkvi, Peter však napriek tomu odmietol jesť nečisté mäso, dokonca išiel tak ďaleko, že namietal, že nikdy nejedol ničoho poškvrneného ani nečistého (verš 14). Pavol napísal, že všetko, čo Pán Boh stvoril, je dobré a má byť prijímané s vďakou a v pravde a opísal, že všetko stvorené sa posväcuje Božím Slovom a modlitbou .1.Timotej 4:3-5 Slovo použité na opis týchto stvorení, posvätených, nesie dvojitý význam, byť oddelený osobitne od niečoho a byť oddelený osobitne pre niečo. Čisté zvieratá sú tie, ktoré boli oddelené osobitne Slovom Božím od ostatných zvierat a môžu byť použité ako pokrm pre človeka.

Mäso stvorení, ktoré boli označené ako vhodné na pokrm má byť prijímané s ďakovaním tými, ktorí Boha dôverujú a poznajú pravdu.

Benefity zdravého stravovania

Okrem toho, že nás jednoducho držia po živote, aký prospech by nám mala zdravá strava zabezpečovať ? Z hľadiska dôležitosti asi najviac fakt, že by mala posilňovať náš imunitný systém a pomáhať nám chrániť proti chorobám. Je všeobecne známe, že správna a zdravá strava znižuje riziko mnohých ochorení.

Mala by nám tiež umožniť vyhnúť sa problémom s váhou, ktorý zamoril Západný svet. Podľa štatistiky Kalifornskej univerzity z roku 2011, polovica dospelých Európanov a 61 percent Američanov má nadváhu. Situácia je natoľko vážny, že napríklad v USA prehlásilo Centrum prevercie chorôb a ochrany pred nimi obezitu ako národnú epidémiu, pomaly nahradila na prvom mieste v rebríčku nepriateľov zdravia fajčenie. Podľa prieskumov WHO (Svetová zdravotnícka organizácie) z roku 2013 sa úmrtnosť na obezitu za posledných 30 rokov zdvojnásobila, ročne na ňu, žiaľ, umrie až 2,8 milióna dospelých osôb. Aký je stav na Slovensku ? U detí i dospelých sa hýbeme na úrovni 16-17 percent to je zo štatistky OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) z roku 2009. Plus za posledných 10 rokov narástol počet diabetikov trpiacich na srdcovo-cievne ochorenia.

Aké sú biblické zákony, ktoré, ak ich poslúchame, za zasadzujú za podporu zdravia a boj proti chorobám ?

Vyhnite sa mäsu, ktoré Biblia považuje na „nečisté“

Písmo považuje niektoré druhy mäsa, vrátane bravčového a kôrovcov za „nečisté“, čo znamená, že nie sú určené človeku na pokrm. Levitikus 11:4-44 Mnohí si neuvedomujeme, že „zákony o zdravej výžive“, ktorý  nám Pán dal v tomto smere stále platia. V skutočnosti sa zdá, že nám Boh dal tieto inštrukcie, jednoducho preto, že zakázané mäso je pre nás zlé a ako pokrm pre človeka nevhodné. Je mylné sa domnievať, že Pán dal inštrukcie o spôsobe stravovania sa len starovekým Izraelitom, že tvorili súčasť len Starej Zmluvy a boli zrušené Novou.

Pridaj komentár