Ja som O.K., ty si O.K.

J A SOM O.K., TY SI O.K.

Pred pár rokmi sa mi dostala do rúk kniha, ktorá prišla ako odpoveď na moje hľadanie, ako žiť zdravé vzťahy založené na asertivite a autentickosti. Bez pretvárok, v úcte k sebe samému i druhým, rozpoznávajúc hodnotu nielen svoju, ale aj partnera v komunikácii. Mňa osobne sa veľmi dotkla a pomáha mi nastaviťzrkadlo sebe i iným v každodennom živote. Oslovila ma pre jej univerzálnosť a mám na srdci sa o toto poznanie s vami podeliť, v dôvere, že obohatí a skvalitní aj váš život.

Tranzakčná analýza, označovaná aj skratkou TA, je psychoanalitická teória, ktorú v 50.rokoch minulého storočia vyvinul americký psychiater Eric Berne. Medzi ostatnými titulmi vydal aj knihu Ako sa ľudia hrajú. Pojednáva nielen o životných scenároch, o povedomých rozhodnutiach, ktoré často robíme ešte v útlom detskom veku, kedy sa vo veľkej miere rozhoduje, ako budeme žiť a kam naša životná cesta povedie, ale aj o postojoch jedného k druhému vo vzájomnej komunikácii.

Každý človek si od detstva vytvára podvedomý životný plán alebo scenár, podľa ktorého si štrukturuje dlhšie časové úseky či niekedy, žiaľ aj celý život. Vypĺňa ho aktivitami, ktoré podporujú jeho scenár a prinášajú mu uspokojenie. Scenáre sa zvyčajne zakladajú na detských predstavách. Životný scenár sa formuje už v detstve, je posilňovaný rodičmi, ktorí majú to privilégium uviesť nás do života a je potvrdzovaný nasledujúcimi životnými udalosťami. Neraz i skrze zákazy a príkazy, podvedomé rozhodnutia, ktoré sme ako deti prijali, namiesto práv a povolení, s ktorými sme ruka v ruke dar života dostali. Transakčná analýza rozlišuje štyri základné životné postoje:

Ja nie som O. K. – Ty si O. K. (- +) postoj pasívny

Ja nie som O. K. – Ty nie si O. K.(- -) postoj pasívne-agresívny

Ja som O. K. – Ty nie si O. K. (+ -) postoj agresívny

Ja som O. K. – Ty si O. K. (+ +) postoj asertívny

Ja nie som O. K. – Ty si O. K. predstavuje prvotný životný postoj dieťaťa. Dieťa cíti, že si samé nedokáže zaistiť O.K. pocity, v detstve mu chýbalo pohladenie, čas venovaný rodičmi, či bezpečie otcovskej lásky a matkinho náručia a zdrojom týchto pocitov je vždy starostlivosť a pohladenia iných O. K. osôb. V dospelosti sa tento postoj prejavuje želaním byť niekým iným, typu: „Keby som len bol ako ten alebo tamten …“. Vyjadruje často nesmelé, slušné, ohľaduplné, nepriebojné vystupovanie, vyžaruje neistotu, nerozhodnosť, nervozitu, sklon k nezdravej podriadenosti, spoliehanie sa na druhých vo veciach, ktoré má urobiť sám, neustále očakávanie pomoci od druhých, vyhýbanie sa konfliktom, problémy so zvládaním konfliktných situácií, snaha zapáčiť sa, potreba uznania od druhých, atď.

Citové zranenia, stav opustenosti alebo nedostatok lásky dlhodobejšieho charakteru môže viesť človeka k postoju Ja nie som O. K. – Ty nie si O. K., teda že nik nie je schopný uspokojiť jeho túžbu po O.K. pocitoch. Pretože ľudom s týmto postojom chýba pocit základnej životnej dôvery, ktorý sa v prvých dvoch rokoch života nerozvinul, mávajú problémy s hľadaním zmyslu života a odpoveďami na životne dôležité otázky ako sú: Odkiaľ som ? Kam idem ? Prečo som tu ? Čo môžem urobiť ? Ich životným krédom je často konštatovanie, že život nestojí za nič a že nič nemá zmysel. Čo môže viesť až k posadnutosti dokázať ostatným, že ani oni nie sú O.K.. Správanie človeka s týmto postojom vyjadruje chorobný dôraz na dodržiavanie formálnych pravidiel, nutkavú potrebu kontrolovať, kritickosť, nezdravú agresiu, teatrálne výlevy zlosti, pocity krivdy, podozrievavosť, manipulatívnosť. Nepriamo vyjadruje svoje myšlienky, potreby a pocity, vyhýba sa očnému kontaktu, spochybňuje druhých, často používa frázy typu: „To nebude fungovať“, „To nie je fér“, atď

Ľudia, ktorý boli v živote vystavovaný psychickému alebo fyzickému zneužívaniu, často dospejú k postoju Ja som O. K. – Ty nie si O. K.. Takýto človek objaví vlastnú hodnotu, ale vzhľadom na nedostatok pohladení od druhých ľudí, udeľujú si tieto pohladenia sami. Vytvorili si model správania, že všetci sú zlí, ktorý sa prejavuje aroganciou a iróniou. Avšak musíme si uvedomiť, že tento pocit v skutočnosti nepramení zo sily, ale naopak zo slabosti človeka. Každý človek občas pocíti strach zo slabosti a z poníženia, ale skutočne silný človek sa s týmito obavami dokáže vysporiadať. Naopak pohľad do vnútra navonok arogantného a silného človeka ukáže, že tento postoj nie je prejavom skutočnej sily, ale gestom zúfalého človeka, ktorý nedokáže priznať vlastnú slabosť, pozrieť pravde do očí a konfrontovať sa so sebou samým. Vinu za všetko zlé, čo sa im stalo, pripisujú druhým. Obklopuje sa ľuďmi, ktorí ho slepo obdivujú a on nimi v tejto hre na mačku a myš pohŕda. Správanie je arogantné, neustála potreba pocitu prevahy, nezáujem o potreby druhých, problémy s počúvaním druhých, sklon k agresívnemu správaniu a devalvácii, používanie zľahčujúcich poznámok, nedôverčivosť, neochota priznať svoje chyby alebo slabiny, strach zo zneužitia, potreba vyhrávať, prekonať ostatných, atď.

Postoj Ja som O. K. – Ty si O. K. je základom každej zdravej a silnej osobnosti, asertívneho a úprimného človeka. Každý skutočne vnútorne silný človek je O.K., pretože je mierny, zdravo pokorný a uvedomuje si svoju silu. Vie, že môže prekonať prehru i poníženie, lebo postoj jeho srdca je pevný a stály, pozná nielen vlastnú hodnotu, ale uvedomuje si aj dar, ktorým každý človek je. Vie, že k plnosti života potrebuje zdravé vzťahy s druhými. Vo svojom srdci zaujal postoj víťaza, je otvorený, rozhodný, vľúdny, nedáva sa ovládať emóciami, má priamy pohľad do očí, povzbudzuje, kladie otázky, neobhajuje sa, neprekračuje osobný priestor druhého človeka, jeho hodnota nestojí na názoroch druhých ľudí, vie pružne reagovať a prispôsobiť sa situácii. Má dôveru v druhých, vie priznať si chybu bez straty sebavedomia, atď.

Spôsob komunikácie je najviac ovplyvnený vzájomnými postojmi komunikujúcich. Zdravá sebadôvera sa prejavuje vyrovnanosťou, kľudom, dobrou náladou, spokojnosťou, nádejou a naopak pocit „Ja nie som O.K.“ neistotou, zmätenosťou, obavami zo zlyhania, nesmelosťou, pochybnosťami o sebe samom. Dôvera k ostatným ľuďom a k životu sa prejavuje otvorenosťou, záujmom o potreby druhých, pozitívnymi očakávaniami, nedôvera naopak podozrievavosťou, odporom, udržiavaním si odstupu, podceňovaním a negatívnymi očakávaniami.

Z toho vychádzajú i reakcie druhých na osoby s jednotlivými životnými postojmi.

Postoj (- +) je vnímaný ako príjemné, síce snaživé, ale nedôveryhodné vystupovanie, môže byť považované i za známku slabosti alebo priamu či nepriamu výzvu k zneužitiu.

Postoj (- -) vyvoláva odmietavý postoj, podráždenosť a snahu o slovnú odvetu, čo spätne posiluje pocit „Nie som O.K.“ a ako v cyklickom kruhu potvrdzuje negatívne očakávania.

Postoj (+ -) môže vyvolať konfrontáciu kto z koho, prechod do protiútoku, snahu o konflikt, obranný postoj, resp. ústup do ofenzívy, stiahnutie sa, v obidvoch prípadoch avšak nátlak vedie len k vonkajšiemu prispôsobeniu sa okolnostiam, nie k trvalej zmene postoja k životu a správania sa.

Postoj (+ +) pôsobí dojem dôveryhodnosti, celistvosti, presvedčivé vystupovanie, tlmí nepriateľské reakcie, napomáha konštruktívnosti konania, hľadá riešenia a pozerá vpred.

Mnohým sa stalo, že v detstve či čase dospievania boli formovaní v rodine, vzťahoch v blízkom okolí, od autorít v škole či v práci vetami, ktoré im „napomohli“ pri rozhodovaní sa pre životný scenár. Patria tam napr. frázy, ktoré vyvolávajú napr. pocity nedostatočnosti, ako: Nebuď sám sebou!, Nebuď ako dieťa!, Nerob to!, Nedospievaj!, Nebuď dôležitý!, Nemysli!, Necíť!, Navyjadruj sa ! Musíš byť dokonalý, lebo keď nebudeš dokonalý, nikto ťa nebude mať rád! Buď perfektný!, Rob mi radosť!, Buď silný!, Ponáhľaj sa!,…) .

Ku budujúcim slovám patria slova prijatia, vyjadrenia hodnoty, pomáhajúce ku budovaniu zdravej dôvery sú napr. Si O.K. taký aký si!, Poteš sám seba!, Buď otvorený a vyjadri svoje túžby!, Urob to!, Máš čas, neponáhľaj sa! Povedz mi, ako to vidíš ty, čo si o tom myslíš, atď

Chcem, prosím, zdôrazniť, že vo vyššie uvedenom ide o trvalé spôsoby správania sa, ktoré sa cyklicky opakujú počas dlhšieho časového obdobia.

Byť asertívny, znamená prevziať zodpovednosť a rozhodnúť sa pre tento postoj, túto formu správania. Jeden múdry muž povedal: Robte druhým to, čo chcete, aby robili druhí vám. A toto pravidlo je plne platné a funguje. Kľúčové slovo je dôvera, v prostredí dôvery rastieme, rozvíjame sa, napĺňame naše túžby a sny, dokonca aj neurovedy v posledných rokoch objavujú, že v prajnom prostredí zdravých vzťahov sa uzdravuje a obnovuje aj ľudský mozog.

0 thoughts on “Ja som O.K., ty si O.K.

 1. BURGERdox 4. augusta 2019 at 12:13

  Váš komentár čaká na schválenie.

  kia auto parts

  Dog Grooming School – Onsite and Online Courses Available, technical schools in lexington ky.
  Technical schools in lexington ky Number of debt defaults Number of bankruptcy proceedings and their details, Dog Grooming School – Onsite and Online Courses Available, technical schools in lexington ky. I told Charity and Mr. The timeline for this step depends on how quickly you respond, steep elevations and Dog Grooming School – Onsite and Online Courses Available, technical schools in lexington ky. mountain views make this property Dog Grooming School – Onsite and Online Courses Available, technical schools in lexington ky. must. Another concern when it comes to short-term loans is ensuring Dog Grooming School – Onsite and Online …
  The post Dog Grooming School – Onsite and Online Courses Available, technical schools in lexington ky. appeared first on Bathroom .

  Fresno Business
  BONUS FREE DOFOLLOW Links SITE

  http://factnews.mn/bbs/
  http://www.orpheusunsectikleri.com/tag/yadigar-unver/
  http://fanjoscha.de/page23/index.php
  http://gb.edusite.ru/f33902/index.php?&mots_search=&lang=&skin=&test=&seeMess=1&seeNotes=1&seeAdd=0&code_erreur=jT7voITMxz
  http://shift-css.clan.su/index/8-5106

  http://tedxmuskegon.org/october-selected-for-annual-conference/?unapproved=25226&moderation-hash=596d6f4481e8437dd30b4d61fc56a560#comment-25226
  http://socialni-zemedelstvi.cz/registrace-socialni-farmy/?unapproved=15917&moderation-hash=8377e040ad255a4b54585e28ea968525#comment-15917
  http://spinneysonline.com/dubai-beach-hotel-apartments/?unapproved=1097&moderation-hash=a9239e380f6d4e667ddfa146d723c03f#comment-1097
  http://kdvflow.com/wt-diaphragm-valves-bound-for-wa/?unapproved=3360&moderation-hash=94231d603b9aec31b8a4a16752773266#comment-3360
  http://xabiermunibegurasoak.com/2017/01/11/mendiafutbola-eta-eskubaloia/?unapproved=7708&moderation-hash=f1a1030a2560a0f48728bdcac1605bc3#comment-7708

Pridaj komentár